Last ned hele artikkelen i pdf-format

Sammendrag

Hensikt

Helsedirektoratet har ansvar for å sikre robust legemiddelforsyning i Norge. Helsedirektoratet leverte en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 med tittelen «Nasjonal legemiddel­beredskap – Strategi og plan». Artikkelen tar utgangspunkt i anbefalinger og tiltak fra rapporten.

Resultater

Ansvarsfordelingen og kriseorganiseringen i helseforvaltningen og helsetjenesten hviler på tre grunnleggende beredskapsprinsipper; ansvar, nærhet og likhet. Dette er hovedprinsipper også for legemiddelberedskap, i tillegg er samhandling helt vesentlig.

Nasjonalt risikobilde utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir utgangspunktet for nasjonal beredskapsplanlegging, hvor influensapandemi er vurdert å ha størst risiko og størst konsekvens. Helsedirektoratet forvalter et legemiddellager med en rekke kritiske legemidler ­gjennom avtaler med legemiddelgrossist, i ­tillegg har Helsedirektoratet ansvar for de statlig eide pandemilegemidlene. Etter prosjekt­arbeidet ble det foreslått nye lagermodeller for den samlede lege­middelberedskapen i Norge. Andre tiltak er etablering av en Legemiddelberedskapskomité og gjennomgang og endring av struktur for antidotdatabasen. Det er også behov for å vurdere produksjon av sterile legemidler.

Konklusjon

Arbeidet med legemiddelberedskap er viktig for å sikre at Norge har de lege­midlene som befolkningen trenger. En viktig erfaring etter prosjektet er at samhandling og informasjonsdeling er helt sentrale elementer, og at legemiddelberedskapen er avhengig av at dette fungerer. Helsedirektoratet er én av flere aktører som arbeider med legemiddelberedskap.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 4: 14–7.

 

Review article, summary

Preparedness planning and medicinal ­products – new challenges in new times

Background

The Norwegian Directorate of Health is responsible for securing a robust supply of medicines in Norway, and did in 2012 complete a report on preparedness planning and medicinal products. Here we discuss the main recommendations and findings.

Results

Planning and management of crises in the Norwegian health care system and civil service is governed by the three fundamental principles of responsibility, proximity and equality. These principles, and proper cooperation, are fundamental to preparedness planning for medicinal products.

According to The Directorate for Civil ­Protection and Emergency Planning, a possible outbreak of pandemic influenza is one of our major societal risks. The Directorate of Health is responsible for a national stockpile of antivirals, and administers a stockpile of essential medicines through wholesaler agreements. The report recommended implementing new models for stockpiling and for the structure of preparedness planning for medicinal products. Other recommendations include the establishment of a preparedness committee and a restructuring of the ­published antidote database. The continued production of sterile medicinal products does also require further considerations.

Conclusion

Preparedness planning is important to ensure access to essential medicines. The Directorate of Health is one of several ­stakeholders, and cooperation is vital to achieving this goal.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 4: 14–7.