Last ned hele artikkelen i pdf-format.

Sammendrag

Legemiddelberedskap er ikke bare akutte situasjoner, men også sikring av forutsigbar tilgang på viktige og ­kritiske legemidler for pasienter i Norge. Stort sett er legemidler tilgjengelig ­gjennom ­vanlige markedsmekanismer, og ­markedsførte forpakninger. Når det ikke finnes ­markedsførte forpakninger, skapes det et behov. En løsning på dette behovet kan være apotektilvirkede legemidler. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive og diskutere tilvirkning i apotek i beredskapssammenheng.

Tilvirkning i apotek forutsetter tilgang på kompetent personell og egnede og kvalifiserte lokaler. Opprettholdelse av en minimumsproduksjon er nødvendig for å sikre nivået av kvalitet, sikkerhet og gode rutiner. Utfordringen er at dette koster penger.

Hvorfor ikke kjøpe legemidler som ikke er markedsført i Norge eller ­utlandet fra utenlandske produsenter? Norske myndigheter ønsker kontroll med denne type ­tilvirkning med mulighet til innsyn og tilgang for tilsyn. I tillegg byr kjøp hos utenlandske produsenter på utfordringer i mangelsituasjoner. Norge er et lite ­marked og blir ofte ikke prioritert når det er ­vanskelig å skaffe råvarer og legemidler.

Vi mener at tilvirkning i apotek er helt nødvendig for opprettholdelse av beredskap.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 4: 21–4.


Review article, summary

Manufacturing in pharmacies as a ­measure in drug preparedness

Drug preparedness applies not only for acute situations, but enables a stable ­supply of important and critical medicines. Drugs are mostly available through normal market mechanisms, and in commercially available packaging. However, when these are not available, a special need is created. One solution to this requirement may be to manufacture medicines in pharmacies. The purpose of this article is to describe and discuss manufacturing in pharmacies in relation to drug preparedness.

Manufacturing in pharmacy requires access to skilled personnel and eligible premises. Maintenance of a minimum production is required to ensure the level of quality, safety, and best practices. The challenge is the cost this entails.

Why not buy unregistered non-­marketed drugs from foreign ­manufacturers? ­Norwegian authorities want to control this type of production and want it to take place under Norwegian authorization. The proximity allows for transparency and access for inspection. In addition, purchasing from foreign producers ­creates challenges during shortage situations. Norway is a small market and is often not a priority when raw materials and ­pharmaceuticals are scares globally. In our opinion, ­manufacturing in pharmacies is essential for the maintenance of drug preparedness.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 4: 21–4.