Last ned hele artikkelen i pdf-format.

Sammendrag

Antidoter er en del av den akutt­medisinske legemiddelberedskapen i sykehusene. Mange antidoter brukes regelmessig, mens andre antidoter er i beredskap som essensiell terapi ved sjeldne forgiftninger. Gift­informa­sjonen har utarbeidet retnings­linjer for ­anbefalt lagerhold i norske ­sykehus, samt ­anbefalinger for bruk av ­antidoter ved behandling av ­forgiftninger. ­Nasjonal behandlingstjeneste for ­CBRN-medisin ­(CBRNe-senteret) har spesialkompetanse på beredskap og medisinsk behandling ved ­hendelser forårsaket av radioaktive isotoper, biologiske agens og ­kjemikalier og ­forvalter et antidotlager til bruk ved CBRN-­hendelser. Mange ­antidoter ­mangler markedsføringstillatelse i Norge, og noen antidoter ­brukes svært sjelden. Korrekt bruk av ­antidoter er utfordrende, og denne gruppen ­legemidler er sårbar for leveringsvansker.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 4: 25–8.


Review article, summary

Antidotes in Norwegian hospitals

Antidotes are part of the pharma­ceutical readiness stock in the hospitals. Some antidotes are used frequently, while ­others are stored in case of need as essential therapy against rare poisonings. The National Poisons ­Information ­Centre is responsible for the guidelines for the recommended antidote stock in ­Norwegian hospitals, and provides a list of antidotes used in Norway, including guidelines for ­indications and dosing. The Norwegian Centre for CBRN ­(Chemical, Biological, Radio­logical, Nuclear) ­Medicine has special ­competence ­regarding medical ­treatment and ­preparedness in case of an event ­caused by radioactive ­isotopes, ­chemicals or ­biological agents, and manages ­storage of antidotes to be used in CBRN incidents. Many antidotes are not ­marketed in ­Norway, and ­several ­antidotes are also seldom used. The correct therapeutic uses of antidotes are challenging, and ­antidotes are subject to a fragile ­distribution chain.  

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 4: 25–8.