Last ned hele artikkelen i pdf-format

Sammendrag

Hensikt

En samlet norsk apotekbransje iverksatte informasjonskampanjen «Nye Blod­fortynnende 2013» for å forhindre ­alvorlige hendelser knyttet til økt bruk av, og ­overgang til, de nye antikoagulasjonsmidlene Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivaroksaban) og Eliquis® ­(apixaban). Denne studien ble gjennomført for å ­evaluere utbyttet av kampanjen.

Materiale og metode

Pasientveiledninger gjennomført i ­tilknyt­ning til kampanjen ble registrert i apotek­enes datasystem, FarmaPro, og hentet ut gjennom Apotekforeningens bransje­statistikk. ­Eventuelle farmasøytinter­vensjoner ble dokumentert som en del av reseptekspedisjonen under forutsetning av at intervensjonen medførte en faktisk ­endring på pasientens resept. Annen helsehjelp av betydning for antikoagulasjonsbehandlingen ble ­registrert i et eget, elektronisk skjema. ­Informasjon om farmasøytenes kunnskapsnivå og faglige trygghet, samt deres erfaringer med kampanjen, ble innhentet gjennom tre spørreundersøkelser.

Resultater

I kampanjeperioden ble 22 542 veiledninger gjennomført i 704 norske apotek. 239 tilfeller av helsehjelp ble meldt inn i eget skjema, hvorav 46 tilfeller var av stor klinisk betydning. Kampanjen ble vist å ha effekt på farmasøytenes kunnskap om, og for­trolighet med, den nye legemiddelgruppen.

Konklusjon

Informasjonskampanjen «Nye Blod­fortynnende 2013» bidro til styrket pasientsikkerhet gjennom økt kunnskap om, og oppmerksomhet rundt, de nye ­antikoagulasjonsmidlene. Kampanjen var faglig ­stimulerende for apotekene og ­representerte et positivt tiltak i oppfølgingen av en spesielt utsatt gruppe legemiddelbrukere.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 9: 19–23.
 

Research article, Summary

Pharmacist counseling to prevent NOAC-related adverse events

Background

Faced with risk of serious adverse events related to the increased use of new oral anti-coagulants (NOAC), a coalition of pharmacies led by the Norwegian Pharmacy Association established the information campaign «New Anticoagulants 2013». The ­present study set out to evaluate the results of this campaign.

Material and methods

Participating pharmacies ­reported ­consultations delivered in the ­campaign through their data ­management ­system. The ­National ­Pharmacy Association ­provided national data based on these ­registrations. Pharmacist ­interventions ­leading to prescription ­changes were documented during the ­dispensing process as usual. Other ­interventions were ­registered ­separately. The ­pharmacists’ knowledge and ­confidence with respect to NOAC, and experiences with the campaign, were assessed through three surveys.

Results

The campaign involved 22,542 ­consultations in 704 Norwegian pharmacies. In 239 instances, ­pharmacists reported otherwise undocumented interventions. ­Forty-six of these were of great clinical significance. The ­campaign influenced positively pharmacist knowledge and confidence in dealing with NOAC.

Conclusion

The information campaign «New Anticoagulants 2013» contributed to strengthened patient safety through increased knowledge and ­awareness of the NOAC. The ­campaign ­constituted a useful supplement to the care of a group of medicine users ­particularly at risk of adverse events, and was found professionally ­stimulating by the ­pharmacists involved.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 9: 19–23.