Hovedbudskap

Det var en liten økning i bruken av benzodiazepiner etter innføringen av retningslinjer i LAR.

Det var store fylkesmessige forskjeller i bruken av benzodiazepiner både før og etter retningslinjene ble innført.

Forskjellene var dog litt mindre etter at retningslinjene ble innført, fordi de lavest forbrukende fylkene økte sitt forbruk noe.

Last ned artikkelen i pdf-format.
 

Sammendrag

Hensikt

Hensikten med studien var å avdekke eventuelle endringer i utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) etter innføringen av nasjonale faglige retningslinjer for LAR 2010.

Materiale og metoder

Studien er basert på data fra Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister. Studiepopulasjon bestod av de som var i LAR-behandling i årene før innføring av retningslinjene (2008–2009; periode 1) og/eller etter innføring av retningslinjene (2010–2011; periode 2). I hver periode ble individene fulgt i 12 måneder, målt fra deres første utlevering av LAR-medikament. Resultatene presenteres som andel individer med utlevering av benzodiazepiner eller z-hypnotika. Mengde legemiddel ble målt i definerte døgndoser (DDD) er angitt for perioden før og etter innføring av retningslinjene.

Resultater

Det var en økning i andelen LAR-pasienter som fikk utlevert benzodiazepiner og z-hypnotika fra 1. periode til 2. periode. Andelen økte med pasientenes alder, men det var ingen kjønnsforskjeller. Det var store forskjeller i ettårsprevalens mellom ulike fylker i 1. periode (fra 10 til 69 %). Disse forskjellene ble redusert til 2. periode. Dette skyldtes at fylkene med lavest prevalens fikk en økning, mens fylker med høy prevalens var stabile. Drøye 30 % av de som fikk hypnotika eller anxiolytika var storforbrukere, definert som individer med utlevering av > 400 DDD per år. Disse pasientene brukte flere typer benzodiazepiner og/eller z-hypnotika.

Konklusjon

Det var en liten økning i utleveringer av benzodiazepiner og z-hypnotika til LAR-pasienter etter innføring av retningslinjer for LAR. De regionale forskjellene ble mindre. Dette kan tyde på at retningslinjene har fungert som ønsket med hensyn til dette punktet. Det er dog bekymringsfullt at utjevningen kommer av en økning i de fylkene med lavest forbruk.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 10: 53–57.


Research article, summary

The use of benzodiazepines and newer hypnotics among OMT patients

Purpose

The purpose of this study was to detect changes in use of benzodiazepines and z-hypnotics among patients in opioid maintenance treatment (OMT) after the introduction of national clinical ­guidelines for OMT patients in 2010.

Materials and methods

Data were obtained from the ­Norwegian Prescription Database. We studied individuals in OMT in a period before the introduction of the ­guidelines (2008–2009) – period 1, and/or after the introduction of the guidelines (2010–2011) – period 2. Patients were followed for 12 months after their first OMT dispensing. The results are presented as the one-year prevalence and amount of drug ­measured as sum of defined daily doses of benzodiazepines and z-hypnotics together, or divided into anxiolytics and hypnotics in the period before and after the introduction of the guidelines.

Results

There was an increase in use of ­benzodiazepines and z-hypnotics from the 1st to the 2nd period. There was no gender differences in ­prevalence and prevalence increased with age. There were large differences in ­prevalence between different ­counties during the 1st period (from 10 to 69 %). This variation was reduced in the 2nd period, by an increase in the prevalence in counties with the lowest prevalence. More than 30% of those who were prescribed hypnotics and anxiolytics were heavy users defined as individuals dispensed > 400 defined daily doses. There was a high degree of co-medication between different types of benzodiazepines and / or z-hypnotics.

Conclusion

There has been a slight increase in use from the 1st to the 2nd period. Prevalence differences between ­counties were reduced. This suggests that the guidelines have served their purpose regarding to reduction in regional differences. This was however due to an increase in prevalence in the lower using counties.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 10: 53–57.