Hovedbudskap

Bruk av antiepileptika kan studeres på populasjonsnivå ved hjelp av Reseptregisteret.

Individuelle variasjoner i farmako­kin­etikk kan studeres ved bruk av terapeutisk legemiddelmonitorering i ulike pasientgrupper. 

Resultater fra slike studier er avgjørende for best mulig behandling av den enkelte pasient; for å oppnå en god balanse ­mellom effekt og tolerabilitet. 

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

Sammendrag

Hensikt

«Best mulig behandling med anti­epileptika for den enkelte pasient!» er et ­avgjørende mål for behandling av pasienter med ­epilepsi, men også for stadig nye ­pasientgrupper som bruker antiepileptika. ­Hensikten med artikkelen er å gi en oppdatert oversikt over metoder og anvendelse av klinisk farmakologi for antiepileptika, med fokus på populasjons- og pasientaspekter. 

Materiale og metoder

Artikkelen er basert på erfaring og et utvalg av litteratur fra forfatternes forskningsbakgrunn.

Resultater

Det er fokusert på to tilnærminger for å ­studere klinisk farmakologi av antiepileptika. Endring i bruk av antiepileptika ved epilepsi og andre indikasjoner (smerte og psykiatri), polyterapi og psykiatrisk ­komorbiditet kan undersøkes ved farmakoepidemiologiske studier, for eksempel ved bruk av Resept­registeret. Slike studier kan være til hjelp også i behandling av den enkelte pasient. Farmakokinetisk variabilitet hos enkelt­pasienter og i spesielle pasientgrupper som barn, gravide og eldre kan studeres ved bruk av data fra terapeutisk legemiddelmonitorering. ­Dermed kan dosen bedre tilpasses individuelt for optimalisering av behandlingen. Utfordringer inkluderer aldersrelaterte endringer i farmakokinetikk, interaksjoner, farmakogenetisk variasjon, stor bivirkningsbelastning og varierende etterlevelse. 

Konklusjon

Kunnskap om bruk og oppfølging av ­antiepileptika i hele populasjonen og i spesielle pasientgrupper er viktig for å oppnå en best mulig behandling for den enkelte pasient.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 2: 15–20.

 

Review article, Summary

Optimal treatment with antiepileptic drugs for the individual patient!

Purpose

«Optimal treatment with antiepileptic drugs for the individual patient» is an important principle for ­patients with epilepsy, but also for the ­increasing number of new patient groups that use antiepileptic drugs. 

The purpose of this review is to give an update of methods and ­implementation of clinical pharmacology for antiepileptic drugs with focus on population and patient levels. 

Material and methods

This article is based on experience and selected literature from the ­authors’ research background.

Results

Two main approaches to study ­clinical pharmacology of ­anti­epileptic drugs are focused on. Changes in drug ­utilisation in ­epilepsy and other indications as pain and psychiatry, polytherapy and psychiatric comorbidity may be investigated by pharmaco­epidemiological studies by using the Norwegian Prescription Database. Such studies may be used as guidance in the treatment of the individual patient. Pharmacokinetic variability in individual patients and ­special patient groups like children, pregnant women and the elderly may be studied by use of data from therapeutic drug monitoring. Thus, dosage may be adjusted individually for optimalisation of the treatment. Treatment challenges include age-related changes in kinetics, interactions, pharmaco­genetic variability, burden of adverse effect and adherence. 

Conclusion

Knowledge of use and monitoring of antiepileptic drugs in the whole population and in selected patient groups is important to achieve an optimal treatment in the individual patient.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 2: 15–20.