Hovedbudskap

Eldre leger skriver ut større begynnerdoser med benzodiazepiner enn yngre leger.

Effekten kommer i tillegg til de effekter som legens kjønn har og pasientens alder, kjønn og bosted.

Denne effekten kan kanskje forklare noe av nedgangen i forskrivning vi har sett over tid.

Last ned hele artikkelen i pdf-format.
 

Sammendrag 

Bakgrunn

Mange pasienter blir langtidsbrukere av benzodiazepiner. Dosen de starter med videreføres ofte over lang tid. Denne undersøkelsen forsøkte å finne faktorer relatert til dosen legen skriver ut ved oppstart. Spesielt undersøkte vi om eldre leger forskrev mer enn yngre.

Materiale og metode

Data ble hentet fra Reseptregisteret 2004–07. Alle nye brukere av benzodiazepinanxiolytika eller -hypnotika og som fikk minst to resepter i 2007 ble registrert. Utfallsmålet var mengde benzodiazepiner på første resept delt på antall dager mellom reseptene. Dette ble målt hos til sammen 12 421 personer. Kjønn, alder, bostedskommune og mengde benzodiazepin innløst ble registrert. Vi registrerte også legens kjønn og alder.

Resultater

Snittdosen skrevet ut til nye pasienter svarte til rundt én definert døgndose hvert 5. døgn. Eldre leger skrev ut høyere doser enn yngre (0,16 vs. 0,12 definerte døgndoser (DDD) per døgn, p < 0,0001). Mannlige leger skrev ut høyere startdoser enn kvinnelige leger (0,16 vs. 0,13 DDD/døgn, p < 0,0001).

Fortolkning

Undersøkelsen indikerer at eldre leger skriver ut større startdoser med benzodiazepiner enn det yngre leger gjør. Hvis dette skyldes en ny generasjon leger, kan vi i de nærmeste årene forvente en ytterligere nedgang i mengden benzodiazepiner forskrevet. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 3: 24–7.


Research article,  summary

The impact of prescribing doctors age on the amount of prescribed benzodiazepines

Background 

Many patients become long-term users of benzodiazepines. They often continue with their initial dose for a long time. This study attempted to determine factors related to the size of this starting dose. Particular attention was given to whether older physicians prescribed higher doses than younger physicians.

Material and methods

Data were obtained from the Norwegian Prescription Database for the years 2004–07. All new users of benzodiazepine anxiolytics or hypnotics who received at least two prescriptions in 2007 were identified. The outcome measure was the amount of benzodiazepines in the first redemption divided by the number of days to the next. This was measured in a total of 12,421 patients. For these patients we recorded gender, age, place of residence and amount of benzodiazepine. We also recorded the physician’s gender and age.

Results

The average amount of benzodiazepines prescribed for new patients amounted to approximately one defined daily dose every 5 days. Doctors 60 years of age and older prescribed higher initial doses than their younger colleagues did (0.16 vs. 0.12 defined daily doses (DDD) per day, p < 0.0001). Male doctors prescribed higher initial doses than female doctors did (0.16 vs. 0.13 DDD/day, p < 0.0001). 

Interpretation

The study indicates that older doctors prescribe larger starting doses of benzodiazepines. If this is due to a new generation of doctors, we can expect a further decline in the amount of benzodiazepines prescribed in the next few years. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 3: 24–7.