Hovedbudskap

Medisinstart bidrar til å avdekke og løse legemiddelrelaterte problemer ved oppstart med diabeteslegemidler.

Det avdekkes i større grad problemer for pasienter født 1960 eller senere, og for metformin og GLP-1-analoger.

Injeksjonspreparater er assosiert med flere problemer med praktisk bruk enn per orale legemidler.

Det avdekkes færre problemer i Medisinstart-samtaler per telefon sammenliknet med samtaler i apoteket.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (186KB)
 

Sammendrag


Hensikt
Hensikten var å kartlegge legemiddelrelaterte problemer (LRP-er) og håndteringen av disse i Medisinstart-samtaler for pasienter med diabetes type 2, samt undersøke faktorer assosiert med LRP-er.

Materiale og metode
Farmasøyter ved 165 apotek rapporterte informasjon om LRP-er fra totalt 1331 Medisinstart-samtaler (samtale 1 og 2) i 2022/2023. Dataene ble samlet inn anonymt ved hjelp av elektroniske spørreskjema.

Resultater
Det ble avdekket LRP-er hos 77,9 % og 63,8 % av pasientene i Medisinstart-samtale 1 og 2. Ved samtale 2 var LRP-ene fra samtale 1 helt/delvis løst for 60,7/30,7 % av pasientene. Håndteringen av LRP-er gjennom Medisinstart ble angitt å være den viktigste årsaken til at LRP-ene ble løst.

Det var høyere odds for å avdekke LRP-er for pasienter født 1960 eller senere (OR = 1,411, p = 0,043), og for pasienter som brukte metformin (OR = 1,621, p = 0,014) og/eller GLP-1-analog (OR = 1,530, p = 0,029). Injeksjonspreparater var assosiert med høyere odds for problemer med praktisk bruk enn per orale legemidler (OR = 3,364, p < 0,001). Det var lavere odds for å avdekke LRP-er ved samtaler per telefon verus i apoteket (OR = 0,301, p < 0,001).

Konklusjon
Medisinstart kan bidra til tidlig identifisering og reduksjon av LRP-er ved oppstart med diabeteslegemidler. Kunnskap om faktorer assosiert med LRP-er, er nyttig ved videreutvikling og målretting av tjenesten.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 4: 28–35. 

 

Research article, summary


Detection of drug-related problems through Medisinstart for patients with type 2 diabetes

Aim
The aim was to identify drug-related problems (DRPs) and how they were managed in Medisinstart for patients with type 2 diabetes, and to investigate factors associated with DRPs.

Material and methods
Pharmacists at 165 pharmacies reported information on DRPs from a total of 1331 Medisinstart consultations (consultation 1 and 2) in 2022/2023. The data were collected anonymously using online questionnaires.

Results
DRPs were identified in 77.9% and 63.8% of patients in consultations 1 and 2. At consultation 2, DRPs from consultation 1 were fully/partially resolved in 60.7/30.7% of patients. The management of DRPs through Medisinstart was reported to be the main reason for resolution of DRPs.

There were higher odds of detecting DRPs for patients born in 1960 or later (OR = 1.411, p = 0.043), and for patients using metformin (OR = 1.621, p = 0.014) and/or GLP-1 analogues (OR = 1.530, p = 0.029). Injectables were associated with higher odds of problems with practical use than oral medications (OR = 3.364, p < 0.001). There were lower odds of detecting DRPs in telephone consultations vs. in the pharmacy (OR = 0.301, p < 0.001).

Conclusion
Medisinstart can contribute to early identification and reduction of DRPs at the initiation of diabetes medication. Knowledge of factors associated with DRPs is useful for further development and targeting of the service.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 4: 28–35.