Hovedbudskap

 

Astma hos gravide skal behandles som hos andre voksne.

Det er ikke holdepunkter for skadelige effekter av astmamidler ved bruk hos gravide i vanlige doser.

Det anses tryggere for gravide å bruke nødvendige astmamidler enn å utsette seg for risikoen forbundet med dårlig behandlet astma og forverringer.

 

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format. (223KB)
 

Sammendrag


Bakgrunn og hensikt

God astmakontroll hos gravide er viktig ettersom dårlig behandlet astma kan påvirke utfallet av svangerskapet negativt. Hensikten med denne artikkelen er å gi en kunnskapsoppdatering om behandling av astma hos gravide, med fokus på sikkerheten ved bruk av astmamidler i svangerskapet.


Materiale og metoder

Oversikten er basert på et skjønnsmessig utvalg av artikler etter litteratursøk i PubMed og Embase med en definert søkestreng supplert med gjennomgang av artiklenes referanselister. Relevante oppslagsverk, nasjonale og internasjonale retningslinjer er gjennomgått.
 

Resultater og diskusjon

Litteraturen er tydelig på at det ikke er grunnlag for å fraråde bruk av nødvendig astmabehandling til gravide kvinner. Legemidler til inhalasjon utgjør hoveddelen av astmabehandling og det anses som lite sannsynlig at slik lokal administrasjon med påfølgende lav systemisk eksponering, skal kunne påvirke fosteret. Selv om enkelte studier har funnet en økt risiko for fosterskader, har andre studier igjen vist betryggende resultater. Det kan ikke utelukkes at astma som underliggende sykdom, kan være årsaken til de enkelte funnene av fosterskader. Samlet sett er det ikke holdepunkter for skadelige effekter av astmamidler ved bruk hos gravide i vanlige doser. Fordelene med behandling for å opprettholde god astmakontroll, overstiger derfor den eventuelle risikoen knyttet til bruk av astmamidler.
 

Konklusjon

Litteraturen er samstemt om at gravide med astma skal behandles som andre voksne og at nytten av astmamidler overveier potensiell risiko. Det synes å være en generell enighet om at ukontrollert astma øker perinatal risiko, mens velkontrollert astma reduserer denne risikoen.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2019; 4: 22–5.


 

Review article, summary


Treatment of asthma during pregnancy


Background

Adequate symptom control is essential for pregnant women, as poorly controlled asthma may negatively affect the pregnancy outcome. The aim of this review is to summarize current knowledge about the use of asthma medications during pregnancy, with special focus on safety of use during pregnancy.


Material and methods

The review is based on a qualified selection of relevant literature identified by search in PubMed and Embase. Additional papers were found by screening the reference lists of the identified papers. In addition, Norwegian and international treatment guidelines were reviewed.


Results

Overall, the literature is clear that there is no need to advice against necessary use of asthma medication among pregnant women. Asthma management is mainly constituted by medications for inhalation. As low medication levels reach systemic circulation after such local administration, effects on the fetus are not likely. Even though some studies have found an increased risk of malformations, other studies provide reassuring results. It cannot be ruled out that the negative effect findings are explained by the maternal asthma itself. Altogether, the safety data on asthma medications are reassuring, and there is a general consensus that the benefits of a well-controlled asthma clearly outweigh the possible risks of asthma medications.  


Conclusion

The general consensus in the literature is that pharmacological treatment of pregnant women with asthma should be the same as for non-pregnant patients, and that the benefits of using asthma medications to obtain a well-controlled asthma outweigh the potential risks. There seems to be an agreement that uncontrolled asthma increases perinatal risk, whereas well-controlled asthma reduces the risk.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2019; 4: 22–5.