Hovedbudskap

 

Type 2-diabetes er en kompleks sykdom og legemidlene som ­brukes er rettet mot behandling av hyperglykemi.

Medikamentell behandling av type 2-diabetes påbegynnes når livs­stilintervensjon alene ikke er nok.

Det finnes mange ulike legemidler med ulik virkemåte. Metformin er førstevalg for de fleste.

Kombinasjonsbehandling av lege­midler med ulike profil er hensiktsmessig.

 


Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

Hensikt

Denne artikkelen gir en oversikt over tilgjengelige legemidler, foruten insulin, til behandling av hyperglykemi ved type 2-diabetes. De enkelte legemidlenes virkningsmekanisme, kliniske effekt og bruk, samt viktigste bivirkninger er oppsummert.

Materiale og metoder

Oversiktsartikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av relevante artikler funnet etter litteratursøk i databasen PubMed.

Resultater og konklusjon

Behandling av hyperglykemi ved type 2-diabetes kan være krevende, og for å oppnå og opprettholde god blodglukosekontroll kreves gjerne kombinasjoner av tiltak. Livsstilstiltak bør anbefales først til alle med type 2-diabetes med motivasjon og opplæring i viktigheten av økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og vekt­reduksjon ved overvekt. Der dette ikke fører til ønsket blodglukosekontroll må legemiddelbehandling initieres, og ofte kan kombinasjoner av ulike legemidler med komplementære angrepspunkter være nødvendig. Metformin er førstevalg for de fleste pasientene. Dokumenterte effekter av metformin, sulfonylurea­preparatene og glitazoner er 1–1,5 % reduksjon i HbA1c, mens DPP4-hemmere, GLP-1-analoger, SGLT2-hemmere og akarbose har noe lavere blodglukosesenkende effekt. Valg av behandling vil avhenge av den enkelte pasients karakteristika og grad av hyperglykemi.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 5: 20–24.

 

Review article, summary

 

Oral glucose lowering drugs against type 2 diabetes

 

Background

This review gives an overview of the available drugs, except insulin, for treatment of hyperglycemia in type 2 diabetes. The mechanisms of action, clinical effects, clinical use and the most common adverse effects are summarized.

Material and methods

The review is based on a qualified ­selection of relevant articles found by searching the PubMed database.

Results and conclusion

Treatment of hyperglycemia in type 2 diabetes can be challenging, and the achievement of blood glucose control often requests multifaceted approaches. Life style intervention is fundamental to all drug regimes, and the patients should be motivated for and educated in the importance of physical activity, a healthy diet and weight reduction if overweight. If this does not lead to desired blood glucose level, medical treatment should be initiated, and combinations of drugs with different targets are often required. Metformin is considered the first-line therapy for most patients. The blood glucose lowering efficacy for metformin, sulfonylureas and glitazones is about 1–1.5 % reduction in HbA1c, whereas DPP4 inhibitors, GLP-1 analogs, SGLT2 inhibitors and acarbose show a slightly lower effect. The choice of treatment will depend on individual characteristics and the degree of hyperglycemia.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 5: 20–4.