Hovedbudskap

Utviklingen av undersøkelses- og behandlingsmetoder innen nukleærmedisinsk positronemisjonstomografi (PET) har økt i omfang og kompleksitet.

Bruken av PET-radiofarmaka har økt og blitt mer spesifikt rettet mot ulike sykdomstilstander.

Målsetningen med denne artikkelen er å gi en oversikt over bruk og utvikling av bildediagnostisk PET-radiofarmaka i Norge.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (266KB)


Sammendrag
 

Hensikt
Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over bruk og utvikling av PET-radiofarmaka i Norge.

Kunnskapsgrunnlag/Metode
Artikkelen bygger på innrapporterte tall over antall administrasjoner av radiofarmaka fra helseforetakene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det ble benyttet ikke-systematisk litteratursøk i PubMed og Google Scholar frem til oktober 2022. Det ble tatt et skjønnsmessig utvalg av artikler og tilgjengelige oppslagsverk.

Resultat
Bruken av PET-radiofarmaka øker i omfang, og stadig nye PET-radiofarmaka blir
tatt i bruk. Av alle diagnostiske nukleærmedisinske radiofarmaka økte andelen PET-radiofarmaka fra 27,2 % i 2018 til 37,5 % i 2021. Fem nye diagnostiske radiofarmaka rettet mot spesifikke kliniske tilstander har blitt tatt i bruk. Spesielt administrasjoner med [18F]PSMA og [68Ga]PSMA til å utrede prostatakreft og [68Ga]DOTA-X for nevroendokrine svulster har økt.

Konklusjon
Omfanget av PET-radiofarmaka øker og utvikler seg mot mer målrettede kliniske indikasjoner.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 1: 30–3.
 


Review article, summary

 
Diagnostic PET radiopharmaceuticals in Norway. Clinical use and development

Objective
The main objective is to provide an overview of the use and the development of PET radiopharmaceuticals in Norway

Knowledge base/Method
The article is based on reported figures from the health trusts to the Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA) on the number of administrations of radiopharmaceuticals. Non-systematic literature searches were used in the PubMed database and Google Scholar with a discretionary selection of articles based on the author’s own experiences and assessments

Result 
The use of PET radiopharmaceuticals is increasing, and new PET
 radiopharmaceuticals are constantly being used. Of all diagnostic nuclear medicine radiopharmaceuticals, the proportion of PET radiopharmaceuticals increased from 27.2% in 2018 to 37.5% in 2021.  New diagnostic radiopharmaceuticals targeting specific clinical conditions were adopted. In particular, administrations with [18F]PSMA and [68Ga]PSMA to investigate prostate cancer and [68Ga]DOTA-X for neuroendocrine tumors have increased.  

Conclusion
The scope of PET radiopharmaceuticals is increasing and progressing towards more targeted clinical indications. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 1: 30–3.