Hovedbudskap

Farmasøyter bør bidra til riktig bruk av orale antikoagulantia hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, og behøver kunnskap om legemidlenes effekt og sikkerhet.

Hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon kan direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) sammenliknet med warfarin:

  • ha bedre effekt i forebygging av tromboemboliske hendelser, inkludert iskemisk hjerneslag, hjerteinfarkt og venøs tromboembolisme
  • gi lavere risiko for mer alvorlige (store) blødninger, inkludert de intrakranielle.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.  (520KB)

 

Sammendrag


Hensikt
Hensikten med denne studien var å sammenfatte kunnskapen som foreligger om effekt og sikkerhet ved bruk av DOAK versus warfarin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Metode
En systematisk oversiktsartikkel ble laget i henhold til Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Det ble gjort søk i PubMed, Embase og Cochrane for perioden januar 2010 til september 2021.

Resultater
Kunnskapsgrunnlaget var ni metaanalyser, hvorav to av disse var nettverksmetaanalyser. DOAK generelt forebygger tromboemboliske hendelser, og særlig apiksaban har en noe lavere risiko for store blødninger hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon sammenliknet med warfarin. Det er ikke vist signifikant forskjell i dødelighet mellom DOAK- og warfarin-brukere med nedsatt nyrefunksjon. Kvaliteten til studiene var lav.

Diskusjon og konklusjon
Hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon er DOAK mer effektive i forebygging av tromboemboliske hendelser og kan i større grad enn warfarin forhindre iskemisk hjerneslag og systemisk embolisme. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon er spesielt utsatte for alvorlige bivirkninger ved bruk av orale antikoagulantia, og blant disse pasientene har DOAK-brukere lavere risiko for store blødninger sammenliknet med warfarin. Det er viktig at farmasøyter bidrar til riktig bruk av orale antikoagulantia, eksempelvis ved å bidra til hensiktsmessig forskrivning, identifisering av interaksjoner og bivirkninger, samt å tilby Medisinstart.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 4: 33–9.

 

Review article, summary
 

Effects and safety of oral anticoagulants in patients with renal impairment

Aim
The aim was to systematically review studies on effects and safety of direct oral anticoagulants (DOAC) versus warfarin in patients with renal impairment.

Method
This is a systematic literature review performed according to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Statement. PubMed, Embase and Cochrane were searched for relevant studies for the period January 2010 to September 2021.

Results
Nine meta-analyses, including two network meta-analyses, were included. DOAC in general, were found to prevent thromboembolic events, and apixaban in particular has a lower risk of major bleeding in patients with mild to moderate renal impairment, compared to warfarin. There was no significant difference in mortality between DOAC and warfarin users with renal impairment. The quality of the studies was low.

Conclusion
In patients with mild to moderate renal impairment, DOAC is more effective in preventing thromboembolic events, ischemic stroke and systemic embolism compared to warfarin.  Patients with renal impairment are at particular risk of serious adverse drug reactions when using oral anticoagulants, however among these patients DOAC users have a lower risk of major bleeding compared to warfarin users. It is of importance that pharmacists contribute to the proper use of oral anticoagulants, for example by contributing to appropriate prescribing, identification of interactions and adverse drug reactions, and providing Medisinstart to patients.
 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 4: 33–9.