Hovedbudskap

De fleste pasientene som henvendte seg via chat-linjen, hadde spørsmål om effekten av medisinene.

ATC-gruppene med flest henvendelser via legemiddel-chat var N – nervesystem, L – antineoplastiske og immunmodulerende midler og G – urogenitalsystem og kjønnshormoner.

Chat-henvendelsene tok i gjennomsnitt 8 minutter.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (317KB)
 

Sammendrag

Økte sykehusinnleggelser, lav etterlevelse, dårlig kommunikasjon, lite informasjon og legemiddelrelaterte utfordringer er faktorer som kan påvirke legemiddelbruk i negativ retning.

Det ble etablert et pilotprosjekt for å kartlegge om en gratis legemiddel-chat, hvor det var mulig for alle å stille anonyme spørsmål og få raske svar fra farmasøyt, kunne bidra til riktigere legemiddelbruk. Chat-linjen var åpen kun få timer per dag, men det ble samlet data gjennom to og et halvt år, slik at totalt antall henvendelser gav et godt grunnlag for analyse. De fleste spørsmålene i chatten var relatert til effekt av legemidler, mange henvendte seg også om bivirkninger, interaksjoner og praktisk bruk. En legemiddel-chat ga rask og individuell veiledning om legemidler og var et bidrag til riktigere legemiddelbruk og dermed bedre effekt av legemiddelbehandlingen.

 
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 9: 39–44.Research article, summary

 

Experiences from medicine chat at Diakonhjemmet Hospital pharmacy. Questions asked, medicines involved and the pharmacists answers

Increased hospitalizations, low compliance, poor communication, little information and drug-related challenges are factors that affect drug use and thus the effect of drugs. A pilot project was established to survey whether a free medicine chat, where it was possible for everyone to ask anonymous questions and get immediate answers from a pharmacist, could contribute to more correct use of medicines. The chat line was open only a few hours per day, but data was collected over 2.5 years so the total number of inquiries provided a good basis for analysis. Most of the questions in the chat were related to the effect of medicines, many also asked about side effects, interactions and practical use. A drug chat provided quick and individual guidance on drugs and was a contribution to more correct drug use and thus better effect of drug treatment.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 9: 39–44.