Hovedbudskap

De aller fleste som har fullført videreutdanningen, fikk klinisk farmasøytiske arbeidsoppgaver etterpå.

Nesten halvparten har vært involvert i kliniske forskningsprosjekt etter endt utdanning.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (2MB)

 

Sammendrag


Hensikt
Kartlegge bakgrunn for farmasøyter som har gjennomført minst halve det erfaringsbaserte masterprogrammet i klinisk farmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Kartlegge i hvilken grad arbeidsoppgavene har endret seg for de som har fullført utdanningen.

Materiale og metode
Deskriptiv nettbasert spørreskjemaundersøkelse med spørsmål knyttet til demografi, grunnutdanningen i farmasi, det erfaringsbaserte masterprogrammet og arbeidsoppgaver. Farmasøyter som hadde fullført minst tre av seks emner i masterprogrammet, kunne inkluderes, og 92 farmasøyter ble invitert til å delta.

Resultater
82 farmasøyter (88 %) besvarte undersøkelsen, hvorav 53 hadde gjennomført hele utdanningen, og 29 farmasøyter hadde gjennomført minst halve utdanningen. Blant respondentene som hadde fullført masterprogrammet, hadde en signifikant høyere andel 5-årig farmasiutdanning (master i farmasi eller cand.pharm.) (p < 0,01) og jobbet i sykehus med klinisk farmasøytiske oppgaver før de startet på masterprogrammet (p = 0,04), sammenliknet med de som var underveis i utdanningen. Blant de som hadde fullført masterprogrammet, svarte 93 % at de hadde jobbet med klinisk farmasøytiske oppgaver etter utdanningen. Det var 70 % som for tiden utførte klinisk farmasøytiske arbeidsoppgaver, sammenliknet med 62 % før oppstart. 43 % hadde vært involvert i kliniske forskningsprosjekter etter endt utdanning.

Konklusjon
Blant de som var i ferd med å gjennomføre videreutdanningen var det flere med bachelorgrad og færre med erfaring som klinisk farmasøyt enn i gruppen som hadde fullført. Ni av ti farmasøyter som hadde gjennomført hele videreutdanningen, har hatt klinisk arbeidsoppgaver etterpå, mens seks av ti hadde slike oppgaver før utdanningen. Nesten halvparten hadde vært involvert i kliniske forskningsprosjekter.


 Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 2: 32–6.
 


Research article, summary


Experienced based post graduate master in clinical pharmacy – a survey

Aim
Describe the background of pharmacists who have completed at least half of the post-graduate programme in clinical pharmacy, at the Department of Pharmacy, University of Oslo. Assess whether the work tasks have changed for those who have completed the programme.

Material and methods
Survey using a web-based questionnaire, covering demographics, the primary pharmacy degree, the post-graduate programme, work tasks.

Pharmacists who had completed at least three courses in the post-graduate programme were eligible, and 92 pharmacists were invited to participate. 

Results
Eighty-two pharmacists responded (88%), whereof 53 had completed the education and 29 were current students. Among those who had completed the programme, there was a statistically significant higher proportion with a master’s degree in pharmacy (or similar) (p<0.01), and who had clinical tasks prior to entering the programme (p=0.04), compared to current students. Among those who had completed the programme, 93% had been working clinically afterwards. Seventy percent reported currently performing clinical tasks, compared to 62% prior to the education. Forty-three percent had been involved in a clinical research project after completing the education.

Conclusion
There was a higher proportion with a bachelor’s degree and a lower proportion with experience working as a clinical pharmacist among current students compared to those who had completed the post graduate degree. Nine out of ten pharmacists have had clinical tasks after completing the programme, whereas six out of ten had such tasks before entering the programme. Almost half had been involved in clinical research projects.


 Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 2: 32–6.