Hovedbudskap

Mangelfull etterlevelse forekom hyppigere blant yngre pasienter og pasienter som brukte kolesterolsenkende legemidler, slyngediuretika eller verapamil.

For atorvastatin var mangelfull etterlevelse assosiert med døgndose.

Rapportering av mangelfull etterlevelse ved Medisinstart-samtale 1 var sterk prediktor for mangelfull etterlevelse ved samtale 2.

Etterlevelsesutfordringer ble oftere rapportert ved Medisinstart-samtaler i apoteket versus per telefon.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (930KB)

 

Sammendrag


Hensikt
Hensikten var å kartlegge i hvilken grad Medisinstart avdekket mangelfull etterlevelse etter oppstart med et nytt legemiddel mot hjerte- og karsykdom, samt undersøke hvilke faktorer som var assosiert med mangelfull etterlevelse hos disse pasientene.

Materiale og metode
Det ble eksportert anonyme data fra Farmaloggs legemiddelstatistikk for alle Medisinstart-samtaler gjennomført i 2019–2022, totalt 75 237 samtaler. Dataene fra samtaler om ett nytt hjerte- og karlegemiddel, totalt 54 157 samtaler, ble bearbeidet og analysert i SPSS.

Resultater
Det ble rapportert om mangelfull etterlevelse hos 12,1 % og 10,2 % av pasientene i henholdsvis samtale 1 og 2. Flertallet (77,7 %) av pasientene som rapporterte om utelatt(e)/glemt(e) dose(r) i samtale 1, rapporterte ikke om mangelfull etterlevelse i samtale 2. Mangelfull etterlevelse var assosiert med lavere alder, bruk av kolesterolsenkende legemidler, slyngediuretika eller verapamil, tidligere rapportering av mangelfull etterlevelse, gjennomføring av Medisinstart-samtale 1 i apoteket og tidligere årstall for gjennomføring av tjenesten.

Konklusjon
Mangelfull etterlevelse etter oppstart med nye hjerte- og karlegemidler var assosiert med spesifikke pasient- og samtalerelaterte faktorer. Kunnskap om disse faktorene er av betydning for å kunne optimalisere tjenesten for den enkelte pasientgruppe.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 3: 36–41. 

 

Research article, summary


Factors associated with non-adherence after initiation of cardiovascular medicines

Aim
The aim was to investigate the extent to which Medisinstart revealed non-adherence after starting a new cardiovascular drug, and to investigate which factors that were associated with non-adherence among these patients.

Material and methods
Anonymous data were exported from Farmalogg’s drug statistics for all Medisinstart consultations conducted in 20192022, totaling 75,237 consultations. The data from consultations about one new cardiovascular medicine, a total of 54,157 consultations, were processed and analyzed using SPSS.

Results
Non-adherence was reported in 12.1 % and 10.2 % of patients at consultation 1 and consultation 2, respectively. The majority (77.7 %) of patients who reported missed/forgotten doses at consultation 1 did not report adherence challenges at consultation 2. Non-adherence was associated with younger age, use of cholesterol lowering drugs, loop diuretics or verapamil, previous reporting of adherence challenges, conducting consultation 1 in the pharmacy and earlier year of performing the service.

Conclusion
Non-adherence early after starting new cardiovascular drugs was associated with specific patient and consultation related factors. Knowledge about these factors is important for optimizing the service for individual patient groups.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 3: 36–41.