Hovedbudskap

 

I Norge bruker over 100 000 individer migrenemidler årlig.

Som akuttbehandling er paracetamol, acetylsalisylsyre, NSAIDs og triptaner førstevalg, eventuelt kombinert med et kvalmestillende middel som metoklopramid.

Ved oppstart med triptaner skal sumatriptan i tablettform forsøkes først.
Som profylakse har betablokkere (propranolol og metoprolol), antiepileptika (valproat og topiramat) og kandesartan best dokumentert effekt.

Hodepinekalender er et godt hjelpemiddel for å vurdere effekten av behandling.

 

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

 

Sammendrag

Hensikt

Artikkelen gir en oversikt over lege­middel­alternativer ved akutt og forebyggende behandling av migrene, med fokus på dokumentert klinisk effekt og gir anbefalinger om optimal bruk av migrenemidler i praksis.

Materiale og metoder

Oversiktsartikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av nyere artikler identifisert gjennom søk i databasen Medline, en gjennomgang av norske og internasjonale behandlingsretningslinjer for migrene, samt produktomtaler (SPC) for de enkelte virkestoffene.

Resultater

Førstevalg ved anfallsbehandling er paracetamol, acetylsalisylsyre, NSAIDs og triptaner. Flere ulike administrasjonsformer er tilgjengelige. Overforbruk av slike midler kan føre til medikament­indusert hodepine. Ved behov for kvalmestillende legemidler anbefales metoklopramid. Propranolol, metoprolol, valproat, topiramat og kandesartan har best dokumentert effekt i forebyggende behandling.

Konklusjon

Per i dag er det mange effektive legemidler til behandling av migrene, noe som gjør det mulig å skreddersy behandlingen for den enkelte pasient. Apotekfarmasøyter har en viktig rolle for å veilede om riktig legemiddelbruk ved migrene, og kan oppdage pasienter som står i fare for å utvikle et legemiddel­overforbruk. Pasienter som bruker anfallskuperende midler hyppigere enn anbefalt bør oppfordres til å snakke med legen sin om forebyggende behandling.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 11: 30–5.
 

Review article, summary

Pharmacological Treatment of Migraine

Aim

This article gives an overview of avail­able drugs recommended for acute and ­preventive ­pharmacological treatment of migraine, with special focus on documented effect, and ­provides recommendations for use of ­anti-­migraine medications in practice.

Material and methods

The review is based on a qualified selection of ­relevant literature found by searching the ­Medline database, in addition to ­Norwegian and ­international treatment guidelines for migraine ­treatment. Individual product ­monographs were also consulted.

Results

Effective first-line treatment options of acute migraine attacks include paracetamol, ­acetyl­-salicylic acid, NSAIDs and triptans. Various ­administration forms are available. ­Frequent use of such medications increases the risk of ­medication overuse headache. For patients experiencing nausea and vomiting, metoclopramide is the recommended anti­emetic of choice. ­Propranolol, metoprolol, valproate, topiramate and ­cande­sartan have the best ­evidence of efficacy in migraine prophylaxis.

Conclusion

There are currently many effective anti-­migraine drugs available, making it possible to ­provide ­tailored treatment for individual patients. ­Pharmacists have an important role in patient ­education of drug use for migraine, and may ­identify patients at risk of medication overuse. Patients using acute anti-­migraine agents more frequently than recommended should be encouraged to discuss the option of ­preventive treatment with their doctor.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 11: 30–5.