Hovedbudskap

 

Tolv prosent av befolkningen mottar opioider årlig, mens én prosent av befolkningen regnes for å være regelmessige brukere hvorav flertallet avslutter behandlingen innen fem år.

Et flertall av regelmessige opioidbrukere er også regelmessige brukere av benzodiazepiner eller z-hypnotika, har en høy forekomst av psykiatriske sykdommer og sosioøkonomiske vanskeligheter og har rapportert sterke smerter tross behandlingen de mottar.

Bruken av opioider avviker fra norske retningslinjer når det gjelder samtidig forskrivning av flere potensielt vanedannende legemidler, videreføring av behandling tross liten effekt og bruk av flere typer opioider samtidig.

 


Last ned hele artikkelen i pdf-format.
 

Sammendrag

Hensikt

De siste 20 årene har det vært økende aksept for at langvarig behandling med opioider kan være aktuelt for en liten andel av pasienter med langvarige ikke-maligne smertetilstander. Hensikten med artikkelen er å oppsummere hva forskning basert på data fra Reseptregisteret har lært oss om bruken av opioider for ikke-malign smerte i Norge.

Materiale og metode

Et systematisk litteratursøk identifiserte 26 artikler som fylte inklusjonskriteriene og studerte bruken av opioider ved ikke-maligne smertetilstander.

Resultater

Mens cirka 12 % av befolkningen mottar opioider årlig, er mindre enn 1 % regelmessige brukere av opioider. Etter en gradvis økning i perioden 1999–2009 har forskrivningen av opioider stabilisert seg de siste fem årene. Mindre enn hver tredje pasient som starter med regelmessig opioidbruk fortsetter bruken over tid. Flertallet av regelmessige opioidbrukere er også regelmessige brukere av benzodiazepiner eller z-hypnotika. Det store flertallet av pasienter som mottar opioider rapporterer om sterke smerter tross behandlingen, og har en høy forekomst av somatiske og psykiatriske sykdommer og sosioøkonomiske vansker.

Konklusjon

Funnene viser at forskrivning og bruk av opioider avviker fra norske retningslinjer. Dette gjelder særlig samtidig forskrivning av flere potensielt vanedannende legemidler, videreføring av behandling til tross for liten smertelindrende effekt og bruk av flere typer eller formuleringer av opioider samtidig.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 3: 25–30.

 

Review article, summary

Opioid treatment for chronic non-malignant pain in Norway: Results from the  Norwegian Prescription Database

Aim

To review what we know about the use of opioids for chronic non-malignant pain (CNMP) in Norway based on results from studies analyzing data from the Norwegian Prescription Database (NorPD).

Methods

A systematic review was conducted. The search identified 26 papers studying the use of opioids for CNMP based on material from the NorPD.

Results

Twelve percent of the Norwegian population receives opioids annually, with less than 1% receiving opioids regularly. After a gradual increasing use during the period of 1999–2009, the use of opioids has stabilized during the last five years. Less than 1/3 of the regular opioid users continue into long-term use and a majority of the patients report strong pain despite having a  regular use of opioids. 58% of regular users of opioids also receive regular treatment with benzodiazepines or z-hypnotics.

Conclusion

The use of opioids for CNMP in Norway is not in accordance with current guidelines. This concerns in particular the concomitant use of other addictive drugs, continuation of therapy despite lack of effect and the simultaneous use of different opioids.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 3: 25–30.