Hovedbudskap

 

Ved å være i LAR-behandling reduseres risiko for overdosedød, somatisk rusrelatert sykdom og kriminalitet med mer enn 50 %.

Den observerte økningen i metadon­relaterte dødsfall den senere tid, bør følges av en innstramning i utleveringspraksis for ­metadon i LAR, spesielt for pasienter som ikke er rusfrie.

 


Last ned artikkelen i pdf-format
Download English version (pdf)


Sammendrag

Den høye forekomsten av heroinoverdoser blant ubehandlede heroinavhengige er et viktig argument for å ha en velutbygd LAR-behandling. I Norge har LAR ekspandert betydelig de siste årene, og behandling inkluderer nå over 7000 personer. Hvor godt virker LAR og hva er utfordringene knyttet til behandlingsformen? Denne ­artikkelen bidrar med en gjennomgang av norsk og internasjonal forskning på LAR-feltet med fokus på behandlings­utfallene dødelighet, somatisk sykelighet og kriminalitet.
Det er vist en reduksjon av overdosedød, somatisk rusrelatert sykelighet og kriminalitet på i størrelsesorden 50 %  eller mer for pasienter som er i LAR-behandling ­sammenliknet med utenfor LAR. Antall metadonrelaterte dødsfall har økt med 50 % fra 2009 til 2012, selv om antall LAR-pasienter som mottar metadon ikke har økt. Disse dødsfallene rammer i hovedsak personer som ikke er i LAR-behandling.
Tilgjengelighet av LAR-behandling til de fleste i målgruppen vil kunne gi betydelig helsegevinst, med sparte liv, i form av redusert antall heroinoverdoser. Å finne den riktige balansen mellom tilgjengelighet av behandlingen og kontroll med medisinene som kan være livsfarlige i gale hender, er en utfordring. Kontrollen med metadonet bør bli bedre, slik at den metadonrelaterte dødeligheten reduseres, hvis ikke settes legitimiteten til LAR-behandlingen på spill. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 10: 39–42


Review article, summary

Benefits and challenges associated with opioid maintenance treatment

High rates of overdose death among persons untreated for their heroin ­dependence, is an important argument for introducing opioid maintenance ­treatments (OMT). In Norway OMT has expanded since its ­introduction in 1998 and ­currently ­includes more than 7000 patients. This paper ­reviews national and international literature focusing on the treatment outcomes; ­mortality, somatic morbidity and crime.  
A more than 50 % reduction in ­overdose mortality, drug-related somatic morbidity and crime has been observed among ­patients in OMT, compared with being­ ­outside of OMT. However methadone-­related deaths have increased by 50 % during 2009–2012, although the number of methadone patients has not increased. Most methadone-related deaths do occur among persons outside of OMT.
Adequate OMT provision to reach the majority of the target population will yield major beneficial outcomes to the society and affected persons in terms of reduced mortality, morbidity and crime. Finding the right balance between treatment ­availability and control with the ­potentially lethal OMT-medications remains a ­challenge. Improved strategies to reduce methadone-diversion is called for.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 10: 39–42