Hovedbudskap

 

Sykdommer som gir inflammasjon ­påvirker nivåene av CYP-enzymer og P-glykoprotein hos pasienter.

Vellykket behandling av inflammasjon med biologiske legemidler kan føre til endret omsetning av en rekke legemidler.

Seponering av biologiske legemidler kan påvirke omsetningen av andre legemidler.

 


Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

Bakgrunn
Cytokiner er involvert i regulering av ekspresjon og aktivitet av legemiddelmetaboliserende enzymer og legemiddeltransportører. Hensikten med denne artikkelen er å belyse hvordan immunologisk aktivitet og behandling med biologiske legemidler kan påvirke farmakokinetikken til legemidler som er substrater for CYP-enzymer eller P-glykoprotein.

Metode
Artikkelen er basert på et skjønns­messig utvalg av relevant litteratur etter søk i PubMed.

Resultater
Både immunologisk respons i ­forbindelse med sykdom og terapeutisk bruk av ­cytokiner nedsetter legemiddel­metabolisme via ulike CYP-enzymer. For de fleste legemidler som påvirkes er ­økningen i systemisk eksponering rundt 50 %. ­Bortfall av immunologisk stimuli ved vellykket behandling vil kunne ­gjenopprette opprinnelig metabolismekapasitet og dermed føre til terapisvikt. Effekten av immunologiske stimuli på P-glykoprotein, og dermed effekten på farmako­kinetikken til legemidler som er substrater for P-glykoprotein, er ­forskjellig i ulike vev.

Konklusjon
Behandling med cytokiner eller anti­cytokiner er vist å påvirke regulering av CYP-enzymer og påvirker dermed også metabolisme av andre legemidler. ­Påvirkningen er av en slik størrelse at det kan antas å ha klinisk betydning.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 6: 22–25.

 

Review article, summary

Disease-drug-drug interactions with ­therapeutic proteins

Background
Cytokines are involved in the regulation of expression and activity of CYP enzymes and drug transporters (such as P-glycoprotein). This article will focus on the effect of immunological response and treatment with therapeutic proteins on the pharmacokinetics of substrates of CYP enzymes or P-glycoprotein.

Methods
Relevant literature from PubMed searches is reviewed.

Results
Disease-related immunological response as well as therapeutic use of cytokines reduces drug metabolism through CYP enzymes. For most affected drugs, the effect of the reduced metabolism leads to an increased systemic exposure of about 50 %. Successful treatment of inflammatory diseases with anti-cytokines may increase the activity of CYP enzymes and thus lead to therapeutic failure. The effect of immunological stimuli on P-glycoprotein, and consequently the pharmacokinetics of substrates of P-glycoprotein, varies in different tissues.

Conclusion
Treatment with therapeutic proteins affects regulation of CYP enzymes, and consequently the pharmacokinetics of concurrently administered CYP substrates, to an extent that may be considered clinically relevant.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 6: 22–5.