Hovedbudskap

 

Norske apotekkunder viser sterk vilje til å ta influensavaksine, har stor tiltro til vaksineeffekten, og rapporterer høy sannsynlighet for å ta covid-19-vaksine.

Vaksineringsviljen har sammenheng med tidligere vaksineerfaring, tiltro til vaksineeffekt og egen risikostatus.

Apotek har på kort tid blitt en naturlig vaksinearena.

 


Last ned hele artikkelen i PDF-format.
 

Sammendrag


Hensikt

Å kartlegge apotekkunders erfaring med og vilje til å ta influensavaksine, samt utvalgte faktorers sammenheng med vaksineringsvilje, inkludert sannsynlighet for å ta covid-19-vaksine.
 

Materiale og metode

Masterstudenter i apotekpraksis intervjuet apotekkunder ved hjelp av spørreskjema. Spørsmålene omfattet erfaring med influensavaksine, risikogruppestatus, vaksineringsvilje, preferanser ved influensavaksinering, sannsynlighet for å ta covid-19-vaksine, antall faste legemidler og sosiodemografi.
 

Resultater

Blant 871 apotekkunder hadde 562 tatt influensavaksine tidligere. Andelen vaksinerte var høyere med høyere alder. Majoriteten var villig til å ta influensavaksine (54 % garantert, 19 % trolig), og kun 16 % var lite/ikke villig. Vaksineringsviljen var positivt assosiert med å ha tatt influensavaksine tidligere, å være i risikogruppen eller ha forhøyet smitterisiko, høyere betalingsvilje, og sterkere tro på vaksineeffekten. Sannsynlighet for å ta covid-19-vaksine var positivt korrelert med vilje til å ta influensavaksine. Apotek var foretrukket vaksinasjonslokale blant 33 %, mens 42 % foretrakk legekontor. Deltakerne rangerte tilgjengelighet og åpningstider som viktigste faktorer ved influensavaksinering, mens pris var mindre viktig.
 

Konklusjon

Norske apotekkunder er positive til influensavaksine og rapporterer også høy sannsynlighet for å ta covid-19-vaksine. Vaksineringsviljen er sterkere blant tidligere vaksinerte og personer i risikogruppen. Nesten like mange foretrekker vaksinering på apotek som legekontor.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021; 7: 43–9.

 

Research article, summary


Influenza-vaccine – a survey among pharmacy customers


Aim

To describe pharmacy customers’ experience and inclination toward influenza vaccination and factors associated with willingness to vaccinate, including the probability of taking covid-19-vaccine.
 

Material and methods

Pharmacy students interviewed pharmacy customers using a questionnaire which covered influenza vaccine experience, risk group status, willingness to vaccinate, vaccination preferences, probability of taking covid-19-vaccine, number of medications and socio-demography. 
 

Results

Among 871 pharmacy customers, 562 had previous influenza vaccine experience. The vaccinated proportion increased with higher age. The majority, 73%, were willing to take the influenza vaccine while 16% were not/marginally willing. Willingness to vaccinate was positively associated with previous experience, being in a high-risk group or having elevated contagion risk, higher willingness to pay and stronger belief in vaccine effect. The probability of taking covid-19-vaccine was positively correlated with willingness to vaccinate. Pharmacy was the preferred location for influenza vaccination for 33% while 42% preferred the general practitioner’s office. Availability and opening hours were the most important preferences regarding influenza vaccination. 
 

Conclusion

Norwegian pharmacy customers are positive toward influenza vaccination, and also report high probability of taking covid-19-vaccine. Willingness to vaccinate is stronger among people with influenza vaccine experience and people at risk. Almost as many prefer to be vaccinated in a pharmacy as in the general practitioner’s office


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021; 7: 43–9.