Hovedbudskap

 

ß-glukan fra korn kan redusere LDL-kolesterol med rundt 0,3 mmol/L ved inntak av minst 3 g daglig.

Den kolesterolsenkende ­effekten avhenger av tilstrekkelig høy mole­kyl­vekt og konsentrasjon av ß-glukan.

Økt viskositet av tarminnholdet antas å hemme reabsorpsjon av galle­syrer til enterohepatisk sirkulasjon hvorpå kompensatoriske mekanismer ­resulterer i økt LDL clearance.

 

Last ned hele artikkelen i pdf-format.
 

Sammendrag

ß-glukaner er en gruppe celleveggskomponenter som finnes i noen korn­arter, i gjær og sopp, lav og i enkelte alger. Disse ß-glukanene har noe ulik struktur og bruksområder avhengig av hvilken kilde de kommer fra; ß-glukan fra sopp og gjær er kjent som immunmodulerende substanser, mens ß-glukan fra korn har kolesterolsenkende egenskaper. I denne artikkelen belyses de kolesterolsenkende egenskapene til ß-glukan fra korn og mulige virkningsmekanismer for denne effekten. Dette er egenskaper som er relativt godt dokumentert selv om mekanismene bak per i dag ikke er fullstendig avklart. Metaanalyser har vist at ß-glukan fra korn kan redusere LDL-kolesterol med rundt 0,3 mmol/L forutsatt daglig inntak av minst 3 g og at ß-glukanet har tilstrekkelig høy molekylvekt. Slikt inntak antas å øke viskositeten av tarminnholdet slik at reopptak av gallesyrer til enterohepatisk sirkulasjon hemmes og opptaket av kolesterol tilført via kosten reduseres. Den observerte reduksjonen i LDL-kolesterol skyldes i hovedsak kompensatoriske mekanismer for å opprettholde hepatiske lagre av gallesyrer. I tillegg kan muligens ß-glukan nedregulere kolesterolsyntesen ved ulike mekanismer. Om ß-glukan kan bidra til appetittregulering, krever ytterligere dokumentasjon. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har godkjent helsepåstander relatert til kolesterolsenkende effekt av ß-glukan fra korn forutsatt inntak av minimum 3 g daglig.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 5: 25–29.
 

Review article, summary

Cholesterol-lowering activity of ß-glucan

ß-glucans belong to a group of cell wall components found in certain cereals, in fungi, lichens and some algae. The ß-­glucan structures and their applications vary depending on the source; fungal ß-glucans are known as immunomodulating substances while cereal ß-glucans are used as cholesterol lowering agents. This article focuses on the cholesterol ­lowering effects of cereal ß-glucans, ­possible mechanisms of action and structural requirements for such effect. Meta-analyses have concluded that cereal ß-glucans may reduce LDL-­cholesterol by about 0.3 mmol/L provided daily ingestion of at least 3 g. In addition, a sufficiently high molecular weight is ­necessary for effect, providing increased viscosity of the gut contents. Increased viscosity is ­associated with ­inhibited bile acid ­reabsorption to the enterohepatic ­circulation and also reduction of dietary cholesterol absorption. The observed reduction in LDL-cholesterol is mainly due to compensatory mechanisms to restore hepatic bile acid pools. In addition, there are indications that cholesterol biosyn­thesis is ­affected by different mechanisms, and ß-glucan may also provide appetite ­regulating effects even though this ­requires additional documentation. European Food Safety Authority (EFSA) has approved health claims related to the choles­terol lowering effect of cereal ß-glucans ­providing intake of at least 3 g per day.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 5: 25–9.