Hovedbudskap

Legemiddelsamstemming (LMS) hos kritisk syke uten pasientintervju er ikke av god nok kvalitet til å erstatte LMS med pasientintervju.

Samstemming ved innkomst i sykehus hos kritisk syke bør anses som foreløpig og fullføres etter at pasientens tilstand har bedret seg, eller eventuelt til pårørende eller andre som har god kjennskap til pasientens legemiddelbruk, kan bekrefte opplysningene.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (278KB)Sammendrag
 

Bakgrunn og hensikt
Pasientintervju er en sentral del av metoden som brukes for legemiddelsamstemming. Hensikten med denne studien var å under-søke kvaliteten av legemiddelsamstemming hos kritisk syke pasienter som gjennomføres uten pasientintervju sammenliknet med legemiddelsamstemming med pasientintervju.

Metode
Det ble gjennomført en intervensjonsstudie der legemiddelsamstemming uten pasientintervju ved innkomst i akuttmottak ble sammenliknet med legemiddelsamstemming med pasientintervju. Pasientene var sin egen kontroll, og andel pasienter med uoverensstemmelser mellom de to samstemte legemiddellistene og antall uoverensstemmelser per pasient ble registrert. Et ekspertpanel vurderte den potensielle kliniske relevansen av uoverensstemmelsene.

Resultater
I alt ble 27 pasienter inkludert i studien. Medianalderen var 65 år, og 26 % av pasientene var kvinner. Blant de 25 pasientene som brukte legemidler, ble det identifisert minst én uoverensstemmelse hos 24 (96 %). Hos 13 (52 %) av pasientene ble det avdekket klinisk relevante uoverensstemmelser. Totalt ble det identifisert 93 uoverensstemmelser og av disse ble 4,3 % og 6,5 % vurdert å være av stor potensiell klinisk relevans på henholdsvis kort og lang sikt. Manglende legemiddel var den hyppigste årsaken til uoverensstemmelser (50/93, 53,8 %).

Konklusjon
Den høye andelen pasienter som fikk avdekket klinisk relevante uoverensstemmelser, viser at legemiddelsamstemming av kritisk syke i akuttmottaket ikke kan erstatte legemiddelsamstemming som inkluderer intervju med pasienten.
 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 6: 30–4.Research article, summary


Medication reconciliation in the emergency department – the importance of patient interview

Background and aim
Patient interview is considered essential in the process of medication reconciliation. The aim of this study was to assess the quality of medication reconciliation in critically ill patients, where a patient interview cannot be performed

Methods
An intervention study, where medication reconciliation without patient interview upon admission to the emergency department was compared to standard medication reconciliation, was performed. The patients served as their own controls. Proportion of patients with identified medication discrepancies and number of identified medication discrepancies per patient were registered. The potential clinical relevance of the detected medication discrepancies was evaluated by a panel of experts.

Results
In total, 27 patients were included in the study. Median age was 65 years and 26% of the patients were female. Among the 25 patients using medication, at least one discrepancy was detected in 24 individuals (96%). For 13 (52%) of the patients, clinically relevant discrepancies were revealed. In total, 93 discrepancies were identified, whereof 4,3% and 6,5% were considered to be of major clinical relevance in a short-term or long-term perspective, respectively. Omission of drug was the most common discrepancy (50/93, 53,8%). 

Conclusion
The high fraction of patients with clinically relevant discrepancies shows that medication reconciliation in critically ill patients in the emergency department cannot replace standard medication reconciliation including interview with the patient or others managing the patients’ medication. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 6: 30–4.