Hovedbudskap

 

Mange migrenepasienter ønsker og har behov for informasjon og veiledning om migrenemedisiner. Dette gjelder spesielt interaksjoner, medikamentoverforbrukshodepine og forskjeller mellom ulike migrenemedisiner.

Apotekene er en arena der disse pasientene kan få informasjon, veiledning og svar på eventuelle spørsmål tilknyttet medikamentell migrenebehandling.

Migrenepasientene som hadde erfaring med informasjon og veiledning fra apoteket var godt fornøyde, og ønsket mer av dette i fremtiden.

 

 

Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

Hensikt
Mange migrenepasienter har suboptimal legemiddelbruk og mange spørsmål og bekymringer knyttet til medikamentell behandling av migrene. Hensikten med studien var å få mer kunnskap om migrenepasienters tidligere erfaringer, behov og ønsker for informasjon og veiledning i apotek. 

Materiale og metode
I perioden august og september 2013 ble totalt 200 migrenepasienter over 18 år som hentet ut migrenemedisin på resept ved 16 utvalgte apotek, spurt om å besvare et papirbasert spørreskjema. 

Resultater
Av de 121 respondentene som besvarte spørreskjemaet hadde 36 % tidligere fått informasjon om migrenemedisinen sin på apoteket. 85 % av alle respondentene oppga å ha høy tiltro til apotekfarmasøyters fagkunnskap, og 75 % ønsket mer informasjon på apotek. Temaene som var mest etterspurt var interaksjoner, medikamentoverforbrukshodepine og forskjeller mellom ulike migrenemedisiner. 60 % av de spurte kunne tenke seg en avtalt veiledningssamtale med farmasøyt. 

Konklusjon
Resultatene tyder på at migrenepasienter ønsker og har behov for mer veiledning og informasjon om medikamentell behandling av migrene fra apotekene. Under halvparten hadde fått informasjon om migrenemedisiner på apotek tidligere, noe som understreker informasjonsbehovet.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 5: 24–7.


Research article, summary

Migraine patients’ needs and desires for information and guidance in community pharmacies

Background
Many patients with migraine experience suboptimal medical therapy and have questions and concerns about their medications. The aim of this study was to get further knowledge of migraine patients’ earlier experiences, needs and desires for information and guidance in the community pharmacy. 

Material and methods
A total of 200 migraine patients aged 18 or above, who received prescription medication from one of 16 specific Norwegian community pharmacies during the period from August to September 2013, were asked to complete a paper-form questionnaire.  

Results
Of the 121 patients returning the questionnaire, 36% had received information about their migraine medication at the community pharmacy at some point. 85 % of all the respondents expressed a high level of trust in the professional knowledge of the community pharmacists, and 75% requested more information at the pharmacies. Drug interactions, medication overuse headache (MOH) and differences between migraine medications were the most popular information demands. 60% wanted a consultation with a pharmacist. 

Conclusion
The results suggest that patients with migraine need and request more guidance and information about their migraine medications from the community pharmacies. Less than half of the respondents had received information at the pharmacy concerning their migraine medications, which emphasize the need for information.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 5: 24–7.