Hovedbudskap

Migrene regnes som en av de vanligste årsakene til sykelighet i verden hos de under 50 år.

Alle migrenepasienter bør få tilbud om anfallsbehandling som er tilpasset plager og behandlingseffekt.

Kun en tredjedel av pasienter aktuelle for forebyggende behandling bruker dette.

Alle typer analgetika (inkludert triptaner), alene eller i kombinasjon, kan forårsake medikamentoverforbrukshodepine (MOH).


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (638KB)

 

Sammendrag
 

Hensikt
Artikkelen gir en oversikt over legemiddelalternativer ved anfallsbehandling og forebyggende behandling av migrene, med fokus på dokumentert klinisk effekt av aktuelle legemidler, og generelle anbefalinger om bruk av migrenemidler i praksis. Vi ønsker også å belyse den behandlingsrelaterte komplikasjonen medikamentoverforbrukshodepine (MOH).

Materiale og metoder
Oversiktsartikkelen er en faglig oppdatering basert på en tidligere publisert oversiktsartikkel om migrenebehandling publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift i 2015. Oppdateringen bygger på et skjønnsmessig utvalg av nyere artikler funnet ved søk i PubMed sammenstilt med større norske og internasjonale retningslinjer.

Resultater
Førstevalg ved anfallsbehandling er paracetamol, ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) og triptaner. Flere ulike administrasjonsformer er tilgjengelige. Overforbruk av slike midler kan føre til MOH. Ved behov for kvalmestillende legemidler til voksne anbefales metoklopramid. Propranolol, metoprolol, kandesartan og amitriptylin er foretrukne legemidler ved behov for forebyggende behandling.

Konklusjon
De fleste migrenepasienter kan bli godt hjulpet med riktig valg av anfallsbehandling og/eller forebyggende behandling. God migrenebehandling forbedrer livskvaliteten til pasienten og kan redusere samfunnskostnader. I senere tid har det kommet nye legemiddelklasser som gir flere muligheter i migrenebehandling.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 7: 50–5.

 

Review article, summary
 

Better use of medications in migraine treatment

Aim
This article aims to give an overview over medication alternatives for treatment of migraine attacks as well as prophylactic treatment of migraine, with focus on documented clinical effect of the medications in question, and general recommendations on use of migraine medications in medical practice. We also address the treatment-related complication medication overuse headache (MOH).

Method
This review article is an update of an earlier published review article, published in Norsk Farmaceutisk Tidsskrift in 2015. The update is based on a selection of newer publications found in PubMed, as well as Norwegian and international guidelines.

Results
The first choice of medication when treating migraine attacks are paracetamol, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) and triptans. Several ways of administration are available. Overuse of attack medications can lead to MOH. When antiemetic drugs are needed in adults, we recommend metoclopramide. Propranolol, metoprolol, candesartan and amitriptyline are the preferred medications when starting prophylactic migraine medication.

Conclusion
Most migraine patients can achieve greater relief with a more correct use of attack medication and/or prophylactic medication. This will be of benefit for not only the individual patient, but also have a socioeconomic impact. Recently marketed medications can further expand on migraine treatment options. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 7: 50–5.