Hovedbudskap

Både farmasøyter og apotekteknikere bruker mesteparten av tiden sin på reseptekspedering (henholdsvis 28,7 % og 27,1 %).

Til tross for at både farmasøyter og apotekteknikere bruker cirka 45 % av tiden sin i kontakt med kunder, rådgir farmasøyter og apotekteknikere kun i henholdsvis 13,2 % og 12,0 % av tiden sin.

Multitasking skjer ofte; hvert 0,8 minutt for apotekteknikere og hvert 1,4 minutt for farmasøyter ved reseptrådgivning. Avbrytelser skjer omtrent en gang i timen for begge grupper.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (703KB)
 


Sammendrag


Hensikt
Å kvantifisere tiden som apotekpersonell i publikumsavdelingen på to sykehusapotek brukte på ulike arbeidsoppgaver, hvor disse oppgavene ble utført og hvem de ansatte interagerte med.

Materiale og metode
Apotekpersonell ble observert av ekstern observatør i en tids- og bevegelsesstudie. Informasjon om hvilken arbeidsoppgave, hvor og hvem disse oppgavene ble utført med ble registrert med tidsmålingsverktøyet WOMBAT (Work Observation Method By Activity Timing). Resultatene ble analysert deskriptivt.

Resultater
12 farmasøyter og ti apotekteknikere ble observert i 228 timer. Farmasøyter brukte mesteparten av tiden på å ekspedere legemidler (28,7 %) multitasket mest under rådgivning til kunder ved reseptekspedering (43,3 ganger per time), og ble avbrutt hyppigst ved resepthåndtering (2,2 ganger per time).

Apotekteknikere brukte også mest tid på reseptekspedering (27,1 %), multitasket mest når de ga informasjon til kunder (71,2 ganger per time) og ble avbrutt hyppigst ved varehåndtering/logistikk (2,2 ganger per time). Farmasøyter og apotekteknikere brukte nesten 50 % av tiden sammen med kunder, men ga bare veiledning i respektive 13,2 % og 12,0 % av tiden.

Konklusjon
En stor del av tiden brukes i kundekontakt, men relativt lite tid brukes på veiledning. For å sikre trygg legemiddelbruk og tilby flere helsetjenester i norske apotek bør personalsammensetningen og oppgavefordelingen gjennomgås.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 1: 26–32.
 


Research article, summary


A time and motion study in two Norwegian hospital dispensary pharmacies: a direct observational study of pharmacists and pharmacy technicians

Aim
Quantification of time spent on different work tasks by pharmacists and pharmacy technicians as well as where and with whom these tasks were done. 

Material and methods
Pharmacists and pharmacy technicians were observed by external observer in a direct time- and motion study. Information about which work task, where and with whom these tasks were performed was recorded using the WOMBAT (Work Observation Method By Activity Timing) tool. Descriptive analyses were performed. 

Results
A total of 12 pharmacists and 10 technicians were observed for 228 hours. Pharmacists spent most of their time dispensing medicines (28.7%), multitasked most frequently while counselling customers (43.3 times per hour), while interruptions occurred most frequently when handling prescriptions (2.2 time per hour). Also pharmacy technicians spent most of their time dispensing medicines (27.1%), multitasked the most while counselling customers (71.2 times per hours) and were interrupted most frequently while managing stock (2.2 times per hour). Pharmacists and pharmacy technicians spent almost 50% of the time with customers but provided counselling in 13.2% and 12.0% of the time, respectively. 

Conclusion
A large proportion of time was spent interacting with customers while only a fraction was used to counsel customers. To ensure safe medication use and offer more health services in Norwegian pharmacies, the staff composition and division of tasks should be reviewed. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2024; 1: 26–32.