Hovedbudskap

 

Topikal administrering av NSAID øker ratio Cvev/Cplasma og gir høy Cvev i muskel og andre underliggende vev som for eksempel sener.

Cvev i synovialvæske er så lav at pasienter risikerer å ikke oppleve en effekt.

Individuelle variasjoner må påregnes både ved topikal og oral administrering.

 

Lest ned hele artikkelen i PDF-format.


Sammendrag


Hensikt

Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å presentere målte konsentrasjoner av virkestoffer i ulike leddvev og muskel (Cvev), sammenliknet med blodplasma (Cplasma), oppnådd ved topikal og oral administrering. Om topikal administrering gir mer fordelaktig Cvev/Cplasma ratio enn oral, og om konsentrasjonene som oppnås i målvev er høye nok til å kunne gi effekt, vil deretter bli diskutert.


Materiale og metoder

Systematisk søk i databasene Medline, Pubmed og Cochrane Library, og videre utvelgelse etter definerte kriterier.   


Resultater

Sju studier oppfylte alle inklusjonskriteriene, mens 10 studier ble brukt som støttelitteratur. Topikal administrering økte ratio Cvev/Cplasma for muskler og andre underliggende vev, som for eksempel sener. Cvev var høy nok for effekt. Unntaket var synovialvæske, hvor motstridende resultater er publisert angående administrasjonsveiens påvirkning på ratio. Cvev oppnådd i synovialvæske var lav. Generelt for studiene gjelder at antall forsøkspersoner er begrenset, og at den individuelle variasjonen er stor.


Konklusjon

Topikale NSAIDs kan med fordel benyttes ved inflammasjoner i muskler, sener og bløtdeler. Ved gikt bør topikale NSAIDs unngås, da konsentrasjonen som oppnås i synovialvæske kan være så lav at effekten blir liten. Individuelle variasjoner må påregnes både ved topikal og oral administrering.  

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 5: 26–30.

 

Review article, summary


Drug concentrations in blood and tissue after topical vs. oral NSAIDs


Background

The object of this review article is to summarise the current knowledge on how the route of administration (topical vs. oral) of NSAIDs affects their final concentration in the various joint tissues and muscle (Ctissue), compared to blood plasma (Cplasma). Whether the ratio Ctissue/Cplasma is more beneficial after topical administration, and if the concentrations reached in target tissue are of sufficient magnitude to achieve a therapeutic effect, will be discussed.


Material and methods

Systematic search in the databases Medline, Pubmed and Cochrane Library with subsequent inclusion/exclusion based on predefined criteria.   


Results

Seven papers fulfilled all inclusion criteria, whilst 10 studies provided supporting data. The ratio Ctissue/Cplasma increased after topical administration for muscles and other nearby tissues like tendons. Levels of Ctissue associated with therapeutic effect were reached. The exception was synovial fluid, where Ctissue was too low to prove efficient, and the results regarding the influence of administration route on the ratios, were conflicting. Generally, the number of test ubjects was limited, and the individual variation among them was high.


Conclusion

Topical NSAIDs are advantageous in cases of muscle, tendon and soft tissue inflammation, but not arthritis. A high individual variation is expected for both administration ways.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 5: 26–30.