Hovedbudskap

For å forbedre legemiddelbruk etter sykehusopphold, kan det gi gevinst å involvere en farmasøyt ved utskrivelse fra sykehus.

Nøkkelfaktorene for en slik utskrivningsintervensjon er tverrfaglig samarbeid og god kjennskap til pasienten.

Farmasøyten bør involveres i pasienten gjennom hele sykehusoppholdet.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.  (1MB)

 

Sammendrag
 

Hensikt
Hensikten med studien var å utvikle en utskrivningsintervensjon med fokus på riktig legemiddelbruk etter sykehusopphold. Involvering av farmasøyt var en forutsetning.

Metode
Ved hjelp av forbedringsmetodikken plan-do-study-act (PDSA) har vi utviklet og evaluert en utskrivningsintervensjon hvor farmasøyten er sentral i samarbeid med det tverrfaglige teamet.

Resultater
Intervensjonen ble utviklet gjennom fire forbedringssirkler. Nøkkelfaktorer var et godt tverrfaglig samarbeid og god kjennskap til pasientene. Hos pasientene som mottok intervensjonen (n = 36) ble det i tillegg til informasjon og veiledning om legemidler også utført legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang hvor både uoverensstemmelser og legemiddelrelaterte problemer ble identifisert og løst. Pasienter som mottok intervensjonen var mer tilfredse med informasjon om sine legemidler gitt i løpet av sykehusoppholdet sammenliknet med pasienter som ikke hadde mottatt intervensjonen.

Konklusjon
Vi har utviklet en utskrivningsintervensjon fra sykehus som det tverrfaglige teamet opplevde fungerte, og som kan bidra til riktig legemiddelbruk. Videre utvikling, evaluering og forskning er viktig for å ferdigstille intervensjonen samt undersøke pasientenes behov og opplevelse.
 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 8: 37–43.Research article, summary


Development of a discharge intervention from hospital focusing on appropriate use of medications after hospitalization – a quality improvement study

Aim
The aim of the study was to tailor a discharge intervention from hospital, focusing on appropriate use of medicines after hospitalization. The involvement of the pharmacist was a prerequisite. 

Methods
Applying improvement methodology, plan-do-study-act (PDSA), we developed and evaluated a discharge intervention holding the pharmacist as a central interprofessional team member. 

Results
The intervention was developed through four PDSA-circles. Key factors included interdisciplinary collaboration and familiarity with the patients. For patients receiving the intervention (n=36), both medication reconciliation and medication review were performed in addition to patient information and counselling. The pharmacist identified and solved both medication discrepancies and medication-related problems. Patients receiving the intervention stated that they received more information about their medications compared to patients that did not receive the intervention. 


Conclusion
We have developed a discharge intervention from hospital, which the interdisciplinary team considered well-functioning. Further development and evaluation of the intervention is necessary to refine the intervention and investigate patient experiences and needs.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 8: 37–43.