Hovedbudskap

Vektreduserende legemidler kan brukes i tillegg til livsstilstiltak ved etablert fedme og ved overvekt sammen med andre komorbiditeter.

Det kommer nye, appetittregulerende legemidler på markedet i fremtiden.

Det forskes på prosesser som øker forbrenningen og som kan utnyttes som mål for legemidler.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.  (1MB)
 

Sammendrag


Hensikt
Overvekt og fedme er risikofaktorer for flere ulike sykdommer. Denne artikkelen gir en oversikt over vektreduserende legemidler som er godkjent for bruk i Norge i dag. De enkelte legemidlenes virkningsmekanisme, kliniske effekter og bruk, samt viktige bivirkninger er oppsummert. Artikkelen tar også for seg mulige nye legemidler og angrepspunkter for vektreduserende legemidler.

Kunnskapsgrunnlag
Artikkelen er basert på systematiske litteratursøk i PubMed-databasen og utvalg av relevante artikler samt forfatternes egen kunnskap og erfaring. Ytterligere artikler ble funnet ved å bruke referanselistene til de utvalgte artiklene. I tillegg ble norske retningslinjer for behandling av overvekt og fedme gjennomgått. Søkeord: fedmeepidemiologi, legemidler mot fedme, termogenese og fedme.

Resultater og konklusjon
Vektreduserende legemidler som er godkjent for bruk i Norge er lipasehemmeren orlistat, kombinasjonen bupropion og naltrekson, og GLP-1-analogene liraglutid og semaglutid. Disse legemidlene virker enten ved å redusere absorpsjon av energi fra tarmen eller ved å hemme appetitten og derved redusere energiinntaket. Gastrointestinale bivirkninger er vanlige og kan være en medvirkende årsak til vektnedgang for disse legemidlene.

Kroppsvekten kan også reduseres ved å øke energiforbruket. Det finnes foreløpig ingen godkjente legemidler som kan påvirke varmeproduserende (termogene) prosesser for å øke energiomsetningen. Forskning har imidlertid vist at det er mulig å aktivere slike prosesser, blant annet i skjelettmuskel.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 2: 34–7.

 

Review article, summary
 

Weight-reducing drugs – at present and in the future

Background
Overweight and obesity are risk factors for disease. In this paper we give an overview over weight-reducing drugs approved for use in Norway. Mode of action, clinical effects and use, as well as the most important side effects of the drugs are described. This paper also focuses on possible new drugs and new drug targets to be developed in the future.

Methods
The article is based on systematic literature searches in the PubMed database and selection of relevant articles as well as the author's own knowledge and experience. Additional papers were found by screening the reference lists of the identified papers. In addition, Norwegian guidelines for treatment of overweight and obesity were reviewed. Search terms: epidemiology of obesity, anti-obesity drugs, thermogenesis and obesity.

Results and conclusion
Weight-reducing drugs approved for use in Norway are the lipase inhibitor orlistat, the combination bupropion and naltrexone, and the GLP-1 analogues liraglutide and semaglutide. These drugs work either by reducing absorption of energy from the gut or by inhibiting appetite and thereby reducing energy intake. Gastrointestinal side effects are common and can contribute to weight loss for these drugs. 

Body weight can also be decreased by increasing energy consumption. There are currently no approved drugs that can affect heat-producing (thermogenic) processes in order to increase energy metabolism, but research has shown that it is possible to activate such processes in skeletal muscle.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 2: 34–7.