I likhet med mange andre yrkesutdanninger skal også farmasien utøves i samsvar med bestemte faglige krav. Farmasøyten skal være faglig redelig og uavhengig. Prinsippet om faglig integritet omtales også som prinsippet om faglig autonomi eller prinsippet om faglig uavhengighet.

I NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet er begrepet «Faglig integritet» definert som evnen til å handle i tråd med normer og verdier som holdes for å være sentrale for yrkesutøvelsen.

Les også: Etikkrådet – tilbake i NFT

Retningslinje nr. 3.1:
Farmasøyten skal sørge for å være faglig oppdatert til enhver tid

«Farmasøyten har plikt til å vedlikeholde sine ­farma­-
søytiske kunnskaper, og oppdatere dem når ny ­kunnskap vinnes og når gammel forkastes», heter det i kommentaren til retningslinje nr. 3.1.

Retningslinje nr. 3.2:
Farmasøyten skal basere sin opplysnings- og ­rådgivningsvirksomhet og sitt arbeid for øvrig på den farmasøytiske kunnskap

«Farmasøyten skal ikke bare ha de beste faglige ­kunnskaper, men også bruke dem på beste faglige måte. Det betyr at farmasøyten ikke skal la seg presse til å imøtekomme ønsker fra arbeidsgiver, oppdragsgiver, pasient eller andre om noe farmasøyten mener er faglig uforsvarlig, jf. neste retningslinje», heter det i kommentaren til retningslinje nr. 3.2.

Retningslinje nr. 3.3:
Hvis arbeidsgiver krever eller ønsker at farmasøyten handler i strid med det faglige forsvarlige, plikter farmasøyten å gi uttrykk for sine faglige innvendinger

«Det kan hende at farmasøytens arbeidsgiver av ­økonomiske eller andre grunner ønsker at ­arbeidet utføres på en måte som farmasøyten oppfatter som faglig uforsvarlig. Da plikter farmasøyten å gjøre arbeidsgiveren oppmerksom på dette. Hvorvidt ­farmasøyten kan nekte å utføre det pålagte arbeid, avhenger av situasjonen. I arbeidslivet gjelder det en ulovfestet styringsrett for arbeidsgiver til å fordele arbeidsoppgaver og lede arbeidet innenfor rammen av gjeldende lovgivning og avtaler, og en motsvarende ulovfestet lojalitetsplikt for arbeidstaker til å fremme arbeidsgivers legitime interesser, herunder adlyde ordre. Det er imidlertid grenser for hva arbeidsgiver kan kreve, og pålegg om å opptre faglig uforsvarlig ligger utenfor disse grenser. Et problem er imidlertid at det kan være usikkerhet eller uenighet om hva som er faglig forsvarlig. I slike tilfeller bør saken ­diskuteres. Ettersom både farmasøyten og arbeidsgivere som apotek, legemiddelfirma og legemiddelforvaltning har pasientenes helse som viktigste målsetting, burde det ikke være problematisk å ta opp problemer i denne sammenheng til diskusjon», heter det i kommentaren til retningslinje nr. 3.3.

Les også: Etikkrådet: Fremme av helse

Les også: Etikkrådet: Respekt for individet

REFLEKSJON

Hva betyr det å ha faglig integritet for deg og for meg? Har vi en norm, en type beste praksis som kan hjelpe oss å finne ut av det? Er den faglige integriteten ­forskjellig for forskjellige typer helsepersonell eller hvilken gren av farmasien vi jobber i?

Etikkrådet har utarbeidet fem etiske prinsipper som skal hjelpe oss og gi en veiledning for hvordan vi kan tenke på dette med faglig integritet. At man har faglig integritet, betyr at man tar fagområdet sitt seriøst, og gjennom egne handlinger følger de standarder, ­normer og regler som måtte finnes for sitt fagfelt. ­Prinsippene i de etiske retningslinjene for farmasøyter skal være en støtte og noe vi kan reflektere over når vi er i ­situasjoner hvor vi føler at vi kompromisser eller går over streken i forhold til det vi mener er riktig.

Et eksempel relatert til faglig integritet, er arbeids­situasjonen for farmasøyter med tanke på dagens ­pandemisituasjon. Hvordan har farmasøytkolleger det i legemiddelindustri og på ulikt myndighetsnivå i forhold til kappløp og forventninger fra hele verden om en rask leveranse av covid-19-vaksine? Det tar normalt mange år å utvikle en ny vaksine. Denne skal testes i ulike faser på tilstrekkelig antall pasienter. Effekt i ­forhold til mulige bivirkninger skal vurderes. Før vaksinen kan godkjennes, skal kriteriene for sikker behandling ­imøtekommes. Det kan diskuteres om det kappløpet vi nå ser, er forenlig med den tiden man mener må brukes på å forske på og teste ut vaksiner før de skal settes på mange millioner mennesker. Farmasøyter kan få utfordret sin faglige integritet og kan måtte gjøre faglige kompromisser for å bidra til at vaksine blir tilgjengelig, slik at færre vil dø av covid-19-viruset.

Hvilke etiske dilemma har du opplevd?

Dette var bare ett eksempel på et etisk dilemma som omhandler faglig integritet. Hvilke etiske dilemma har du opplevd på din arbeidsplass? Er det utfordringer med tanke på å følge faglige standarder, normer og regler som finnes? Kan du handle etter din faglige overbevisning? Etikkrådet hører gjerne fra deg om dette. 

(Publisert i NFT nr. 8/2020 side 28)