Tariffoppgjøret mellom Parat og Virke, for medlemmer i Apotek1, Boots apotek og ikke-kjedeeide apotek, startet torsdag 9. juni, men partene klarte ikke å komme til enighet under forhandlingene, og oppgjøret går til mekling. 
— Vi så ingen annen utvei enn å be Riksmekleren om hjelp til å løse uenigheten mellom Parat/Farmasiforbundet og Virke, sier Parats forhandlingsleder Thomas Lilloe på Farmasiforbundets nettsider

I et skriv til medlemmene som er publisert på Farmasiforbundets nettside forklares det at forhandlingen ble ført på bakgrunn av meklingsresultatet i 2020, som fastslår at man i dette oppgjøret skulle:
• innføre 37,5 timers uke
• innføre lovlig praktisering av ulempekompensasjon
• fylle rammen for frontfaget 2022 med lønnsregulering innenfor en ramme på 3,7 %.

Videre står det at «arbeidsgiver insisterte på en utsettelse av det vi ble enige om i 2020. De insisterte også på at de ansatte skulle være med å bære kostnadene ved overtallighet som følge av disse endringene, med mindre de fikk ytterligere 2 års utsettelse på en prosess som nå har pågått siden 2014. 
Dette kunne ikke Parat og Farmasiforbundet akseptere. Vi var imidlertid villige til å åpne for at man kunne gi dispensasjon fra tariffendringen for en kortere periode ved lokal avtale for å av hjelpe arbeidsgiver med gjennomføring av endringene. For dette krevde vi en engangskompensasjon, noe arbeidsgiver avviste.»