WHO la torsdag ut en rapport fra den første fullstendige studien av remdesivir på sin database for kliniske studier. Den konkluderer med at det ikke har effekt på korona.

— Det har blitt avslørt at remdesivir, et legemiddel antatt å ha den beste muligheten for å behandle covid-19, ikke hadde noen effekt I sin første fullstendige studie, skriver guardian.com.

Les også: Verden samles i kappløpet mot koronakur

Gullstandard ga strykkarakter

Remdesivir ble opprinnelig utviklet mot ebola og har av mange vært sett som en av de mest lovende medisinene mot korona. Den har blitt testet på mange sykehus i hele verden i regi av WHO. 

Den nye studien er en randomisert, kontrollert studie fra Kina med 158 pasienter som fikk remdesivir og 79 som fikk standardbehandling som placebo. Det ble ikke funnet noen forskjell mellom gruppene på tiden det tok å bli bedre, og cirka 14 prosent av pasientene som fikk remdesivir døde mot cirka 13 prosent i placebogruppen. Behandlingen med remdesivir ble avsluttet for noen av pasientene på grunn av bivirkninger. Det ble også rapportert om flere med bivirkninger i remdesivirgruppen enn placebogruppen. 

Rapport trukket

Rapporten lå ute på WHOs nettsider en kort tid før den ble trukket tilbake. WHO-talsmann Tarik Jasarevic, opplyser til Guardian at utkastet ble publisert for tidlig og at det ikke reflekterer WHOs syn.

— Et utkast, sendt fra forskerne til WHO, ble publisert ved en feiltakelse og fjernet med en gang feilen ble oppdaget. Manuskriptet blir nå fagfellevurdert, og vi venter på en endelig versjon før WHO kommenterer, sier Jasarevic til guardian.com.

Flere dårlige nyheter

Samtidig rapporteres det om negative resultater fra en studie på et av de andre legemidlene som det har vært optimisme rundt, malariamedikamentet hydroksylklorokin. 

Pharmafile.no melder at en større studie i Frankrike med 181 pasienter på fire sykehus ikke fant effekt når det gjelder utskrivningstidspunkt eller dødsfall sammenliknet med standardbehandling. Pharmafile viser også at to andre studier på hydroksylklorokin fra Kina og Brasil ikke viser effekt på covid-19.

Legemiddelverket rapporterer også på sin nettside om studier som viser alvorlige hjertebivirkninger av klorokin og hydroksyklorin ved behandling av covid-19.

— Det er meldt om alvorlige hjerterytmeforstyrrelser i studier der pasienter med covid-19 er behandlet med klorokin eller hydroksyklorokin. Særlig gjelder dette ved høye doser eller kombinert med antibiotikumet azitromycin. For noen har dette vært dødelig, skriver de på legemiddelverket.no.

Les også: Leger skriver ut Plaquenil på blå resept til familie og venner

Ikke håpløst

En trøst er at Pål Aukrust, overlege ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, som leder den norske delen av den store WHO-studien av mulige koronamedisiner, mener det er mange lovende legemidler i køen bak de to som har fått mest oppmerksomhet. 

– Viser det seg at en eller flere av de medikamentene som er under utprøving nå ikke virker eller har store bivirkninger, er det minst tre-fire andre bak i køen. Forskningen stopper ikke opp fordi et medikament ikke virker, forsikrer han i Dagens Medisin.

Aukrust peker blant annet på camostat mesylate, et medikament som hemmer serinproteasen som er knyttet til reseptoren for SARS-CoV-2 og baricitinib, en såkalt jak-hemmer som har spesielle antivirale effekter i tillegg til å være immunmodulerende.