Metodevurdering (HTA)

• En metodevurdering er en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester.

• En metodevurdering synliggjør også konsekvenser ved beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, ­sosiale, organisatoriske eller ­juridiske konsekvenser.

• I Norge benyttes mini-metode­vurderinger, hurtige metodevurd­er­-
inger og fullstendige metode­vurderinger avhengig av hvilken metode som skal vurderes og det aktuelle bruksområde.

Kilde: Nyemetoder.no

Metodevurderingssystemet

Det finnes tre typer metodevurderinger. 

Mini-metodevurdering: 

Utføres lokalt i helseforetakene i avgrenset format, og gjelder for inn­føring av medisinsk utstyr, prosesdyrer og organisering av helsetjenester. De utføres av fagekspertisen ved hjelp av støttefunksjoner.

Hurtig metodevurdering: 

En nasjonal vurdering av en metode for én ­indikasjon. Vurderinger av ­legemidler utføres av Statens ­legemiddelverk. Vurdering av øvre metoder utføres av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI).

Fullstendig metodevurdering: 

En omfattende nasjonal vurdering av for eksempel et sett av behandlings­tiltak innenfor et terapiområde. Utføres av Kunnskapssenteret i FHI.

Nye metoder kan gi muligheter for ­helsegevinster, men de kan ­samtidig by på utfordringer knyttet til ­prioriteringer og ressursbruk. Det stilles økende krav til vurdering av nye metoder for å ivareta pasientenes sikkerhet ved innføring og bruk. 

Kilde: www.nyemetoder.no

Statens legemiddelverk (SLV) opplyser at Sverige, Finland og Norge har gjort sin første felles helseøkonomiske vurdering av et legemiddel gjenomm FINOSE-samarbeidet. Vurderingen gjelder Xtandi til behandling av voksne menn med høyrisiko ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC).

Les også: Tror FINOSE vil gi lettere tilgang til legemidler

​I rapporten vurderes den relative effekten av Xtandi i forhold til standard behandling og den helseøkonomiske modellen. Du kan lese rapporten her.

Vil gi raskere tilgang på legemidler

Statens legemiddelverk, det svenske Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) og det finske legemiddelverket (Fimea) lanserte FINOSE i mars 2018. Målet er å kunne gi pasienter raskere tilgang til nye og effektive legemidler ved å gjøre felles vurderinger. 

Må gjennom nasjonal vurdering

De tre landene tar ikke felles avgjørelser, og Beslutningsforum avgjør om legemidlene som har vært gjennom FINOSE skal tas i bruk i aktuell pasientgruppe i Norge. Det skjer når det foreligger en helseøkonomisk vurdering med nasjonale kostnader.