Legemiddelverket gjennomførte i februar tilsyn ved Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) og eierforetaket Sjukehusapoteka Vest (SAV) etter varsel fra apoteker Pål Espen Johannessen. Legemiddelverket avdekket ett kritisk, syv store og fire andre avvik og kom med sterk kritikk av ledelsen i SAV. 

Fristen for å lukke de store avvikene var 7. mai, men Legemiddelverket anser fem av dem som ikke lukket og varsler daglig tvangsmulkt på 10 000 kroner fra 27. juni. 

Les også hvordan apoteker Pål Espen Johannessen opplevde det å varsle: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

Situasjonen ved Sjukehusapoteket i Bergen har blitt verre 

Spesielt ser Legemiddelverket alvorlig på at det ikke er gjort noe med at SiB har færre ledere enn andre apotek i SAV og at hver leder har ansvar for mange ansatte.

Det har i flere år vært store utskiftinger av både avdelingsledere og apotekere på Sjukehusapoteket i Bergen. Situasjonen har ikke bedret seg og utskiftingene har fortsatt etter tilsynet og helt frem til i dag, noe Legemiddelverket har merket seg. 

«Legemiddelverket [er] bekymret for at risikoen for at apoteket ikke kan sikre faglig forsvarlig drift har økt i etterkant av tilsynet» skriver de i varselet om tvangsmulkt sendt 26. mai. 

LES OGSÅ: Farmaceutene frykter Sjukehusapoteka Vest tar for lett på avvikene

Ikke tilfredsstillende renromsstandard på sykehusapoteket

Videre er det fem andre avvik bare delvis eller ikke lukket.

  • Apotekkonsesjonær har ikke etablert rutiner og/eller en fullmakts-matrise som sikrer at innstilling fra apoteker alltid skal foreligge før apotekkonsesjonær avgjør ansettelser, oppsigelser, suspensjoner, avskjed og forflytning av apotekets personale.
  • Vedlikehold og reparasjoner av utstyr som benyttes i tilvirkning av legemidler er ikke gjennomført innen fastsatte frister. Deler av avviket er lukket.
  • Tilvirkningslokalene har ikke tilfredsstillende renromsstandard. Deler av avviket er lukket. 
  • Apotekets rutiner for kvalifisering av utstyr som er vesentlig endret og kvalifisering av nye lastemønstre i autoklaver er mangelfulle. Ett av to punkter er lukket.
  • Apoteket har endret produksjonsprosess for enkelte lagerproduserte produkter. Legemidlene ble tidligere autoklavert i en overrislingsautoklav, men siden autoklaven ikke lenger var tilgjengelig ble legemidlene i stedet produsert aseptisk med påfølgende varmebehandling i dampautoklav. Videre har ikke apoteket utført tilstrekkelig kontroll av den aseptiske delen av prosessen.