Mandag sa Beslutningsforum for Nye metoder ja til å videreføre bruken av rituksimab for relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS), såkalt attakvis MS. 

Beslutningsforum mener rituksimab har effekt på linje med andre effektive MS-legemidler, har en gunstig bivirkningsprofil, og de fleste pasienter tåler medikamentet godt. 

Med svært lave årskostnader gjør dette rituksimab til det klart mest kostnadseffektive behandlingsalternativet blant alle MS-legemidlene ifølge Folkehelseinstituttet som har gjennomført en fullstendig metodevurdering av MS.

— Vi ønsker at alle norske pasienter skal få den best mulige behandlingen og det gjøres norske studier på bruk av rituksimab for pasienter i Norge. Disse studiene er viktige for oss fordi det er mulig å tilpasse behovene til norske MS pasienter. Pasientene skal informeres om at behandling med rituksimab gis utenfor godkjent indikasjon, årsaken til dette og hva det innebærer, sier leder av Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl, i en pressemelding.

Les også: Beslutningsforum sier nei til MS-legemidlet okrelizumab

Godt grunnlag og billig

Slørdahl understreker at beslutningen er fundert på et godt grunnlag fordi det finnes mange års klinisk erfaring med rituksimab, og at det svenske kvalitetsregisteret har god og omfattende dokumentasjon av erfaringen med bruk av rituksimab til behandling av MS.

Rituksimab er et billig legemiddel fordi leverandør ikke har søkt om markedsføringstillatelse (MT) for bruk av rituksimab ved MS, og det brukes derfor off-label for MS.

— Legemiddelet er nemlig ikke lenger beskyttet av patent, og på grunn av stor konkurranse på markedet som gir lave priser er det ikke ventet at noen ønsker å søke MT for bruk av rituksimab for MS, står det i pressemeldingen.

MS-Leger reagerer

Samtidig sa Beslutningsforum nei til innføring av legemiddelet ocrelizumab (Ocrevus). Det besluttet også at behandling med natalizumab (Tysabri) og fingolimod (Gilenya) begrenses til pasienter som allerede behandles med disse legemidlene, og ikke tilbys til nye pasienter fra 1. desember i år.

Ifølge Dagens medisin er det flere i fagmiljøet som reagerer. 

— Det er ikke grunn til å konkludere som de gjør basert på metoderapporten, så dette er rent økonomisk motivert, slår overlege og professor Elizabeth Gulowsen Celius ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus fast

– Det er ganske dramatisk å bli fratatt muligheten til å bruke to medisiner vi har brukt i ti år, og hvor en av dem kom ut på topp på effekt i metodevurderingen. Dette skjer også samtidig som en ny medisin ikke blir innført, sier Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, overlege og professor ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

Viderefører seks legemidler

Bruk av legemidlene Dimetylfumarat (Tecfidera), Teriflunomid (Aubagio), Kladribin (Mavenclad), Alemtuzumab (Lemtrada), Interferoner og glatirameracetat til behandling av relapserende remitterende MS (RRMS) kan videreføres.

Les også: MS-legemiddel minsket risiko for økt sykdomsbyrde med nesten 50 prosent - er nå godkjent i Norge

Nye metoder understreker at forskrivning av legemidler ligger innenfor legens frie forskrivningsrett. I prinsippet skal et legemiddel med markedsføringstillatelse (MT) foretrekkes fremfor off-label preparater fordi pasientsikkerheten tas bedre vare på gjennom kravene til markedsføringstillatelse, men om dokumentasjonen for effekt og sikkerhet for off-label medikament er tilstrekkelig overbevisende vil ikke hensynet til MT være like gjeldende. Dette er tilfellet for rituksimab.

Off-label bruk faller inn under pasientskadeerstatningens virkeområde i Norge.