Forliket innebærer at arbeidsforholdet opphører, og at Pål Espen Johannessen mottar 1,2 millioner kroner fra SAV.

Johannessen var en av flere varslere som i februar 2023 meldte fra til Legemiddelverket, Arbeidstilsynet og styret i SAV om en rekke kritikkverdige forhold knyttet til organisering og drift av SAV, og rammene for drift av SIB. Både Legemiddelverket og Arbeidstilsynet har i sine rapporter rettet kritikk mot foretaket. Styreleder Trude Marit Risnes trakk seg i mars 2023, etter å ha bedt Deloitte gjennomføre en faktaundersøkelse av varslene.
 
Rapporten fra Deloitte er ikke offentliggjort, men ble forelagt styret i SAV i et ekstraordinært styremøte 1. juni. I styremøte 8. juni fratrådte også administrerende direktør Jon Bolstad, og styret fattet følgende vedtak: «Styret ber konstituert administrerande direktør så snart som mogleg leggje fram ein plan med tiltak som skal bidra til å nå forventningar frå styret for å få til eit velfungerande fellesskap i heile Sjukehusapoteka Vest, tiltak som til dømes sørger for konfliktløysing og sikrar god rolleforståing og kommunikasjon.»

Konstituert administrerende direktør Lene Svanberg Jacobsen gav Johannessen avskjed 16. juni. Johannessen fikk støtte fra Norges Farmaceutiske Forening til å gå til søksmål for urettmessig avskjed

Får støtte i Deloitte-rapporten

Johannessen, og øvrige varslere, mottok 17. juli brev fra SAVs styreleder Helge Torgersen, der det blant annet fremgår:

«Gjennomgang av varslene og de faktiske forholdene de bygger på, synliggjør etter Deloittes vurdering at påstandene objektivt sett i stor grad dreier seg om forhold som kan karakteriseres som «kritikkverdige forhold», jf. AML. § 2A-1 (1), og at påstandene med dette anses som «varslingsverdig». Deloitte presiserer imidlertid at det var utenfor deres mandat å undersøke og trekke konklusjoner på i hvilken grad de ulike varslenes faktiske innhold er i strid med rettsregler som regulerer varslernes påstander.»

Av rettsforliket fremgår det: «Denne avtalen inngås for å søke en løsning på tvisteforholdet mellom partene, og innebærer ikke at noen av partene har fraveket sitt syn på saksforholdets juridiske og faktiske utgangspunkter.»
 

Ønsket å trygge økonomien

Til farmatid.no uttaler Johannessen at han har stått i en svært krevende situasjon gjennom lang tid.

— Min motivasjon for å akseptere forliket er i hovedsak økonomisk. 

Han forteller at han som familiens hovedforsørger ikke kunne risikere den langvarige økonomiske usikkerheten en rettsprosess ville medført.

— Forliket gir meg muligheten til å forlate apotekerstillingen med rak rygg og løftet hode, samtidig som jeg har en økonomisk sikkerhet, mens jeg ser meg om etter en ny jobb.

— Ville du gjort dette på nytt?

— Jeg håper at jeg aldri igjen vil havne i en slik situasjon som jeg har befunnet meg i de siste årene, men ja; min personlige integritet og hensynet til medarbeidere i SAV og pasientene i Helse Vest veier så tungt at jeg ikke ville hatt noe valg. Jeg hadde et ansvar for å melde ifra om de kritikkverdige og uforsvarlige forholdene som fantes i foretaket!