Sykehusinnkjøp har gjennomført åtte anskaffelser av legemidler med miljøkrav i Norge og en anskaffelse med miljøkrav i det fellesnordiske samarbeidet med Danmark og Island. Produktgruppene som er omfattet av kravene er hovedsakelig antiinfektiver, diverse kjemoterapeutika og infusjons- og skyllevæsker.

Nå har Sykehusinnkjøp evaluert innkjøpene og uttrykker stor optimisme til videre bruk av miljøkrav.

 Rapporten konkluderer med at det er svært aktuelt å fortsette å bruke miljøkrav for å redusere helseforetakenes klimaavtrykk, avfall og utslipp av skadelige stoffer. Det pågår initiativ både i og utenfor Norge som vil bidra til dette, skriver de i en pressemelding på sine nettsider.

Les også: Sykehusinnkjøp er først i verden med miljøkrav

Vil utvide til flere legemidler

Hittil er det spesielt to områder Sykehusinnkjøp har stilt miljøkrav til:

  • ​produkter hvor det er utfordringer med produksjon lokalt, som antibiotika og kjemoterapeutika
  • produkter hvor det benyttes mye emballasje og hvor forpakningenes volum skaper større transportbelastning, som for ernæringsprodukter og skyllevæsker

Rapporten påpeker at markedsdialog har vært viktig for å utforme miljøkrav, og at leverandørene i stor grad har lykkes i å besvare kravene som er stilt. Den beskriver også utfordringer ved evaluering av miljøkrav, og foreslår forbedringsområder hvor kravene kan videreutvikles for å gjøre dem mer hensiktsmessige.

Sykehusinnkjøp vil fremover implementere miljøkrav i flere anskaffelser av legemidler, og rapporten nevner spesielt inhalasjonsanastetika, inhalatorer og hormoner som områder som er aktuelle for miljøkrav i fremtiden.

Samtidig understrekes de miljøkravene skal være «målrettede og ha en reell effekt heller enn at det skal stilles flest mulig krav».

Les også: Norsk legemiddelindustri tjener på grønn produksjon

Bjellesau for andre land

Det er få land som foreløpig har miljøkrav ved legemiddelanskaffelse og i rapporten opplyses det at det er interesse fra andre land i hele verden for å innføre og videreutvikle slike krav. Sykehusinnkjøp HF deltar aktivt i dialog med leverandører og deler erfaringer med øvrige land. 

«Industrien er veldig opptatt av at dette harmoniseres over landegrensene, da særnorske krav anses som umulige å få igjennom, men om vi fungerer som en bjellesau og andre følger etter vil det være viktig. Vår rolle i internasjonal opinion kan ikke overdrives, derfor er det å faktisk dra ut og gjøre avtaleoppfølging ekstremt viktig.» slår rapporten fast.