Hovedbudskap

Ved dosering 10 mg gav nasal administrering Cmax-verdier med forventet anfallskuperende effekt hos flertallet av de voksne forsøkspersonene.

Dette var ikke tilfellet etter bukkal administrering, selv om biotilgjengeligheten var høy.

Volumet som kan administreres nasalt er begrenset, derfor bør konsentrerte løsninger benyttes.


Last ned hele artikklen i PDF-format. (561KB)
 


Sammendrag


Hensikt
Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å diskutere muligheten for at bukkale eller nasale formuleringer med midazolam vil kunne avbryte et pågående epileptisk anfall hos voksne. Dette gjøres ved å sammenlikne plasmakonsentrasjoner fra publiserte kliniske studier med tilsvarende verdier publisert for de markedsførte preparatene Buccolam og Nayzilam.

Kunnskapsgrunnlag
Systematisk søk i databasene PubMed og Cochrane library, og videre utvelgelse etter definerte kriterier.   

Resultater
14 studier oppfylte alle inklusjonskriteriene: Fire omhandlet bukkal administrering og 10 omhandlet nasal administrering. Alle formuleringene førte til relativ høy biotilgjengelighet av midazolam hos voksne; over 50 %, og doseproporsjonalitet ble observert. Imidlertid var Cmax høyere, og Tmax lavere, ved bruk av nasale formuleringer sammenliknet med de bukkale.

Diskusjon
Når doseringen var 10 mg, var det kun nasal administrering som gav Cmax-verdier høyere enn estimert terskelverdi for forventet effekt hos flertallet av de voksne forsøkspersonene. Dog kan kun et lite volum (cirka 100 µl per nesebor) administreres nasalt.

Konklusjon
Resultatene tyder på at nasale midazolam formuleringer har størst potensial til å kunne avbryte et pågående epileptisk anfall hos voksne. Konsentrerte løsninger bør dog benyttes, slik at administrert volum blir lavt.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 5: 29–34.
 


Review article, summary


Buccal and nasal midazolam – biopharmaceutical properties in adults

Aim
The objective of this review article is to discuss the possibility of buccal or nasal formulations of midazolam for treating epileptic seizures in adults. Plasma concentrations published from clinical studies were compared to corresponding values published for the marketed preparations Buccolam and Nayzilam.   


Method
Systematic search in the databases PubMed and Cochrane library with subsequent inclusion/exclusion based on predefined criteria. 


Results
14 papers fulfilled all inclusion criteria: 4 papers focused on buccal administration and 10 papers focused on nasal administration. For all formulations, the bioavailability of midazolam in the adult population was relatively high; above 50%, and dose proportionality was observed. However, nasal formulations achieved a higher Cmax value and a lower Tmax value, compared to the buccal formulations. 

When using a dosage of 10 mg, the majority experienced Cmax values higher than the estimated threshold value for expected therapeutic effect only after nasal administration. However, only a small volume of ~100 µl per nostril can be administered nasally.

Conclusion
Nasal midazolam formulations seem most promising for treating an epileptic seizure in the adult population. However, concentrated formulation should be used, allowing a low volume to be administered nasally.Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 5: 29–34.