Presisjonsmedisin eller persontilpasset medisin basert på gentesting og stordataanalyser ser ut til å ha et tilnærmet uendelig potensial for å finne sykdom og holde oss friske, og mange har høye forhåpninger, men det virker som det er langt frem til å utnytte potensialet. Samtidig bekymrer noen seg for overdiagnostisering og personvern, mens andre maler skrekkbilder av hva som skjer når man «tukler med skaperverket».

Farmakogenetikk

Beskriver hvordan forskjell i virkningen av en bestemt dose legemiddel kan være forårsaket av en genetisk ulikhet i ett enkelt gen mellom individer.
Ofte knyttet til CYP (cytokrom P450), en gruppe enzymer som omsetter legemidler og hvis sammenheng mellom genforskjeller og effekt er godt dokumentert, men flere genetiske variasjoner påvirker hvordan kroppen behandler legemidler.
Kilde: SNL, Wikipedia

Ved siden av dette har flere forskere, mange av dem farmasøyter, i det mer stille jobbet med farmakogenetikk i mange år. Dette er forskning med opprinnelse helt tilbake til 1970-tallet, da forskere oppdaget at befolkningen var todelt i evnen til å metabolisere mange legemidler. I motsetning til genetikk knyttet til sykdomsrisiko, handler farmakogenetikk om hvordan forskjeller i virkningen av legemidler er forårsaket av ulikhet i spesielle gener. En matnyttig og anvendelig bruk av de store mulighetene kunnskapen om genene våre gir oss.

— Forskjellen er selvfølgelig at prediktiv testing er mye mer kompleks, mens det vi gjør er kun koblet til behandling og har ingen sykdomsprediktiv verdi. Indikasjon er kun i forhold til medisinvalg og dosering, forklarer forskningsleder og professor ved Senter for psykofarmakologi (SFP), Diakonhjemmet Sykehus, Espen Molden.

I dette nummeret av NFT tar vi for oss temaet farmakogenetikk. I tillegg til vitenskapelige artikler har NFT snakket med Molden og flere forskere og klinikere som studerer og bruker farmakogenetikk aktivt innen flere terapiområder.