Hovedbudskap

Det finnes flere moderne intraorale produkter på markedet; de fleste til behandling av periodontitt.

Mukoadhesive administrasjonssystemer basert på biopolymerer synes å ha det største potensialet ved utvikling av nye intraorale formuleringer.

Ulike typer adhesive nanopartikler har i in vitro-studier vist seg å være lovende for lokal administrasjon til munnhulen.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (2MB)Sammendrag


Hensikt
Lokalbehandling av munnhulen er svært utfordrende samtidig som helseproblemer i munnhulen er et økende problem i befolkningen. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å gi et innblikk i moderne administrasjonssystemer som finnes på markedet i dag til behandling av orale sykdommer, og hva som kan forventes å finnes i fremtiden med fokus på nanobaserte systemer.

Kunnskapsgrunnlag
Oversikten er basert på systematisk legemiddelsøk i databasene til Legemiddelverket, EMA og FDA og ved artikkelsøk i Web of Science (usystematisk).

Resultater
Det finnes flere markedsførte innovative administrasjonssystemer som imøtekommer det største problemet ved lokalbehandling av munnhulen; nemlig kort oral oppholdstid. Disse baserer seg på prinsippet om bioadhesjon som gjør at formuleringene kleber seg godt til en biologisk overflate, for eksempel slimhinne, ved bruk av bioadhesive polymermaterialer. Til tross for økende behov for nye formuleringer for mer optimal lokalbehandling av munnhulen, er det gjort forholdsvis lite forskning på dette området. Studier som er publisert, omtaler nanopartikulære formuleringer som potensielle nye administrasjonssystemer til munnhulen. Her er hovedprinsippet også bioadhesjon. Dette oppnås ved bruk av biopolymerer og omfatter flere typer bærere som nanosfærer og biopolymerdekkede liposomer og polykaprolaktonpartikler.

Konklusjon
Sannsynligheten er stor for at det i fremtiden vil finnes nanobaserte, bioadhesive administrasjonssystemer til lokalbehandling av munnhulen.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 5: 22–7.
 


Review article, summary


Intraoral formulations – novel products and potential of future nanobased formulations

Aim 
Local treatment of the oral cavity is highly challenging while poor oral health is an increasing problem in the population. The aim of this review is to provide an insight into modern administration systems for the treatment of oral diseases that are on the market today and what may lie ahead with focus on nanoparticulate systems.

Method
The review is based on systematic search of products in the databases of the Norwegian Medicines Agency (NoMA), EMA, and FDA and in the bibliographic database Web of Science (non-systematic search).

Results
There are several marketed innovative administration systems that address the greatest problem of intraoral drug treatment; namely the short oral residence time. These systems are based on the principle of bioadhesion, which allows the formulations to firmly attach to a biological surface, such as the oral mucosa, using bioadhesive materials. Despite the increasing need of new intraoral formulations, research in this area is scarce. Published studies report nanoparticulate formulations as potential new intraoral administration systems. These systems also apply bioadhesion using biopolymers and include different structures such as nanospheres and biopolymer coated liposomes and polycaprolactone particles.

Conclusion
Nanoparticulate bioadhesive administration systems for intraoral use will most likely exist in the future.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2023; 5: 22–7.