I september 2021 satte regjeringen ned et utvalg for å utarbeide en offentlig utredning (NOU) om fremtidens apotek. Tirsdag overrakte utvalgsleder Tore Bråthen NOU 2023: Fremtidens apotek - fleksibelt og forsvarlig til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, og utredningen legges nå ut på høring. 

I forbindelse med overrekkelsen opplyste Bråthen at det har vært enighet i utvalget om de grunnleggende premissen om legemiddelpolitiske mål, apoteklovens formålsparagraf, viktigheten av faglig forsvarlighet og et teknologinøytralt regelverk. 

Når det gjelder virkemidlene var det dog en del uenighet i utvalget. Han erkjente at en utredning fra et enstemmig utvalg kan ha større gjennomslag, men han mener det kan være fordeler at utredningen synliggjør uenighetene i utvalget. 

— En innstilling med en del dissenser kan imidlertid bidra til å belyse ulike innfallsvinkler og synspunkter på en måte som forhåpentlig kan være til nytte i det videre arbeidet, sa han.

LES OGSÅ: Disse bestemmer apotekenes fremtid

Vil beholde vertikal integrasjon

Utvalget var blant annet uenighet om apotekenes marked- og konkurransesituasjon. 

Utvalget konkluderer med at dagens marked, herunder reglene om at grossister kan eie apotek og den etablerte kjedestrukturen, bidrar til å begrense konkurransen og hever terskelen for etableringen av nye apotek og apotekformer som ikke er tilknyttet de tre vertikalt integrerte apotekkjedene. Likevel gikk et stort flertall inn for å ikke foreslå regler som begrenser vertikal integrasjon. 

— Noe som etter flertallets syn vil ha klare negative konsekvenser samtidig som fordelene er noe usikre, sa Bråthen og nevnte fordeler ved fortsatt vertikal integrasjon som stordriftsfordeler, veletablert distribusjonsnett, stabile eiere og forsyningssikkerhet. 

Utvalget foreslo dog flere tiltak for å motvirke negative sider ved vertikal integrasjon som å åpne for unntak i grossistenes leveringsplikt, og fjerne kravet til fysiske apotekutsalg og kravet om at kjernevirksomheten skal foregå i lokalene som er ment å være apotekets hovedlokale.

— Etter flertallets oppfatning vil dette gi større fleksibilitet og mulighet til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte, sa han.

Styrke apotek som faghandel

Det utvalget var enstemmig om, var ønsket om å styrke apotek som faghandel og de foreslår flere tiltak.

De mener det må gjennomføres mer uavhengig forskning om etterlevelse av apotekenes lovpålagte oppgaver og effekten av helsetjenester i apotek, utvikles bedre kvalitetsindikatorer og gjennomføres årlig rapportering av kvalitetsindikatorer til myndighetene og innføres økte kompetansekrav som obligatorisk opplæring i apotekregelverket for apotekere for å få driftskonsesjon og etterutdanning for farmasøyter i apotek. 

Utvalget anbefaler også flere tiltak for å sikre teknologisk utvikling og samhandling. Utvalget mener apotekenes rammevilkår er gode. Det er lønnsomhet i både grossist- og apotekleddet, og det er fortsatt vekst i antall apotek slik at det ikke er fare for redusert tilgjengelighet. Utvalget kan derfor ikke se at det er grunnlag for en generell økning av apotekavansen. De anbefaler dog endring i rapporteringsplikten for å bedre kunne vurdere rammevilkårene fremover.

Savner klare tiltak for å styrke apotek som faghandel

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad, satt i utvalget, og selv om hun har tatt dissens på noen punkter, er hun fornøyd med resultatet. 

— Norges Farmaceutiske Forening er fornøyde med at utvalget ser behov for apotek, for fysiske apotek og farmasøytisk kompetanse i disse. Det er et ubenyttet potensial for å hjelpe og veilede både frisk og syke i apotek. Å styrke apotek som faghandel, slik utvalget ønsker, vil sørge for at pasientene fortsatt kan være i sentrum, sier hun som likevel savner noe i utredningen.  

— Utvalget burde vært klarere på tiltak på dette området. Hvordan kan Norge bruke farmasøytene og apotek bedre for å sørge for riktig bruk av helsevesenets knappe ressurser? Vi ønsker også mer konkrete tiltak for å styrke tilsynsmyndigheten, både for å øke antall og hvordan man gjør tilsyn. Befolkningen har høy tillit til apotek, men det er viktig at den bekreftes og opprettholdes gjennom offentlige faglige tilsyn. 

IKKE HELT ENIG: Apotekutvalget, med Farmaceutenes leder, Urd Andestad, lengst til høyre, var enig om mye, men ikke alt. Foto: Hanne Nessing