Onsdag 19. april holdt Etikkrådet fagkvelden Faglig forsvarlighet – hva betyr dette for meg som farmasøyt? i Oslo.

Til fagkvelden hadde Etikkrådet invitert Vigdis Malt Marøy og Anne Myhr fra Helsetilsynet, Urd Andestad, leder av Norges Farmaceutiske Forening, og Kathrin Bjerknes, instituttleder på Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, for å snakke om faglig forsvarlighet fra sine ståsteder.

Helsetilsynet har ikke ansvar for virksomhetstilsyn når det gjelder private apotek, det har Lege- middelverket, men Helsetilsynet har ansvar for tilsyn av individuelle helsepersonell i apotek. I forkant av møtet sjekket de hvor mange apotekansatte de har hatt saker på og fant kun fire i perioden 2020 til 2023.

— Så det er små tall, kunne Malt Marøy slå fast.

Farmasøyter er en liten gruppe sammenliknet med leger og sykepleiere, men tross det er tallene små, og de antar det er noen mørketall. De to minnet om at både apotekene og apotekansatte har et ansvar for å ta det opp hvis et helsepersonell i apotek gjør noe som er faglig uforsvarlig og opprettholde en sunn meldekultur.

LES OGSÅ: Farmasøyter diskuterer ofte etikk uten å vite det

Må melde hvis noe ikke er faglig forsvarlig

Farmaceutene får jevnlig forespørsler fra medlemmer hvor vurdering av faglig forsvarlighet er en del av saken. Farmaceutene-leder Andestad, som har ivret for en diskusjon om faglig forsvarlighet, sa seg enig med rådgiverne fra Helsetilsynet.

— Det er helt sikkert mørketall. Jeg er sikker på at vi bare hos oss har minst fire saker som burde vært meldt siste året, sa hun.

Befolkingen har stor tillit til farmasøyter, apotekene og apotekansatte, men den tilliten må vedlikeholdes, og faglig forsvarlighet er en viktig bærebjelke.

— Det er først og fremst vi som farmasøyter som må ivareta den faglige forsvarligheten, og det betyr at vi som farmasøyter er nødt til å si fra hvis det er noe vi mener ikke er faglig forsvarlig, påpekte hun.

— Farmasøyter er helsepersonell, og vi har meldeplikt.

Les intervjuer med norske farmasøyters opplevelser av etiske problemstillinger her. 

Apotekene vil være faglig forsvarlig

Andestad erkjenner at det ikke er lett å si fra om faglig uforsvarlighet og derfor er det viktig å støtte de som faktisk gjør det. Man må ikke være enig, men man må være åpen for å diskutere det. Selv om det av og til er vanskelig, er det viktig både for profesjonen og apotekene.

— Det er ingen som vil at apoteket de eier drives uforsvarlig, uavhengig av krav til inntjening, slo hun fast.

LES OGSÅ: Etikkrådet: — Etikk handler om rettferdighet og faglig integritet

Meld fra internt først

Andestad understreket at hun ikke mener at en farmasøyt skal gå til Legemiddelverket eller Helsetilsynet ved første hint av noe faglig uforsvarlig.

For det første er det viktig med kontinuerlig refleksjon og diskusjon rundt faglig forsvarlighet på arbeidsplassen blant kolleger. Og hvis det er noe som ikke er riktig, så skal det først tas opp med andre på arbeidsplassen, nærmeste leder og så videre gjennom systemene som arbeidsgiver har. Hvis man ikke kommer gjennom i egen organisasjon og situasjonen ikke endrer seg, så er neste skritt å gå til tilsynsmyndighetene.

Hun minner også om at medlemmer i Farmaceutene kan spørre om hjelp derfra på alle steg i prosessen. Foreningen har taushetsplikt og melder ikke videre saker de blir kontaktet for.

Apotekene må ha en god meldekultur

Fra arbeidsgiverne og apotekeierne ønsker Andestad seg at de oppfordrer til diskusjoner rundt hva som er faglig forsvarlig og ikke, og at de aktivt jobber med meldekulturen. I tillegg må de vise at det er greit å ta opp problemer gjennom at problemene som meldes og at de som sier fra, blir tatt på alvor og ordentlig behandlet.

LES OGSÅ: Sykehusapotekeren varslet – overveldet av positiv respons

Utdanningen legger vekt på fag

Instituttleder Bjerknes opplyste at faglig forsvarlighet ikke er et begrep som brukes mye i utdanningen, og at for dem er det viktigste å utdanne faglig sterke farmasøyter. Men hun understreket at de gjør det i en kontekst og på en måte hvor studentene også lærer om refleksjoner og risikovurderinger som forskning viser at gir studentene en evne til å reflektere over hvordan de utøver faget. I tillegg vil nødvendigvis det å handle forsvarlig være en stor del av praksisen.

LES OGSÅ: Godt med søkere på mastertilbud for farmasøyter fra utenfor EU

(Publisert i NFT nr. 4/2023 side 20.)