Nestleder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Ingun Gjerde, passerer jevnlig butikker som bruker varianter av apotek i navnet på butikken eller på produkter, når hun går gjennom Bergens gater.

IRRITERT: Ingun Gjerde lar seg irritere  av butikker og merker som bruker apotek­liknende navn for å ri på apotekenes helsekredibilitet. Foto: Privat— Jeg blir like sur hver gang jeg går forbi, sukker hun.

Butikken The Apothecary selger parfyme og hudpleieprodukter, og merket Kiehl´s reklamerer med «Finest apothecary skincare» og bruker illustrasjoner som vekker assosiasjoner til apotek.

— Det er så tydelig at du kan mistolke det som at det kan være et apotek, og det er det definitivt ikke, sier hun.

LES OGSÅ: Farmasiet fremstiller apotekansatte som ufyselige og ufølsomme

Utnytter tilliten apotekene har bygget

Norges befolkning har stor tillit til apotekene, og ved å bruke disse navnene mener Gjerde  butikkene og merkene prøver å utnytte noe av den tilliten. Det kan gi kunder inntrykk av at produktene har en større helsebringende effekt enn de har.

— Jeg har ingenting imot produktene eller de som jobber der. De er kjekke og koselige mennesker. Det er helt greie produkter, men det er ikke noe vi ville hatt i apoteket, påpeker hun.

Hun synes også det er rart at ingen andre, ikke minst de som faktisk eier apotek, har reagert.

— Kjedene burde være ute etter å passe på sin egen merkevare og den goodwill de har opparbeidet seg blant befolkningen.

Begrepet apotek kan kun benyttes av apotek

Apotekloven er tydelig på at begrepet «apotek» kun kan benyttes av apotek. Apotekloven § 1-5 sier blant annet at «ordet apotek og sammensetninger som inneholder dette ordet, må ikke brukes som betegnelse for noen virksomheter som ikke er offentlig godkjent apotek etter loven». Gjerde mener det bør tolkes bredere enn å bare gjelde det konkrete ordet «apotek».

— Det er betenkelig at de får lov til dette, sier hun som sendte en forespørsel til Legemiddelverket.

Der spør hun om det er innenfor at The Apothecary og Kiehl´s bruker disse begrepene.

Legemiddelverket tolker loven stramt

Legemiddelinspektør for inspeksjon av forsyningskjeden, Astrid Holager Fidjeland, er enig i ordlyden i loven, men hun tolker det strammere enn Gjerde.

«Lovverket regulerer ikke oversettelse av ordet apotek til andre språk, eller ord som kan gi inntrykk av å være apotek så lenge ikke ordet «apotek» brukes. Pharma og The Apothecary er altså ikke beskyttede titler slik apotek er», skriver hun i svaret.

Gjerde slo seg ikke til ro med det svaret.

— Jeg oppfatter teksten i lovverket som sterkere enn svaret jeg fikk. Bare fordi det er et gammeldags ord og utenlandsk, skal det slippe gjennom, synes jeg var litt i tammeste laget, sier hun.

Legemiddelverket bommer i tolkningen

Juristene i Farmaceutene sa seg enig med Gjerdes tolkning, og Farmaceutene sendte et formelt brev til Legemiddelverket. De mener Legemiddelverket legger til grunn en for streng ordlydsfortolkning av bestemmelsen.

The Apotechary: Ikke hensikten å oppnå helsekredibilitet

The Apotechary uttrykker overraskelse over at Norges Farmaceutiske Forening hevder at deres butikknavn bryter med apotekloven § 1-5. De har ikke fått noen henvendelser om navnet og føler det ville vært naturlig at foreningen tok kontakt med dem først. Videre er The Apotechary tydelig på at de mener påstanden ikke er tilfelle.

— La oss først si at vi ikke på noen måte markedsfører oss som et apotek. På nettsiden vår og i våre sosiale medier markedsfører vi oss tydelig som et parfymeri, med enkelte tilleggsprodukter som klær og sko. Bakgrunnen for at vi valgte «The Apothecary» som butikknavn, utover at vi liker navnet godt, er at vi i våre markedsundersøkelser så ordet bli brukt internasjonalt for å omtale butikker som selger liknende varer som oss. Det har ikke vært en hensikt fra vår side å oppnå ekstra helsekredibilitet ved bruk av butikknavnet vårt, og vi understreker at vi ikke selger legemidler/medisiner, sier daglig leder Fabian E. Stang.

— Apotekloven § 1-5 retter seg mot bruk av «ordet apotek og sammensetninger som inneholder dette ordet». Vår oppfatning er at navnet «The Apothecary» ikke rammes av forbudet. «The Apothecary» er ikke et norsk ord og brukes heller ikke i norsk dagligtale, og slik vi forstår det henviser det opprinnelige engelske ordet til noe annet enn moderne apoteker. «The Apothecary» er et ikke uvanlig navn internasjonalt for salg av parfyme- og velværeprodukter.

«Her mener vi at dere har bommet i tolkningen. Vi mener bestemmelsen må tolkes utvidende, slik at den også kan omfatte bruk av ord som kan minne om apotek, og finner støtte for dette i rettskildene», skriver assisterende forhandlingssjef Mathias Calmeyer Østvold.

For ham er det klart at lovgiver mener bestemmelsen også omfatter andre tilfeller og viser til forarbeidene som sier at «regelen må tolkes utvidende i nødvendig utstrekning for å hindre omgåelser», og peker på virksomheter som betegner seg som «apothek». Han viser også til at myndighetene stanset bruken av navnet «Helseapotheket» i 1989.

Loven skal beskytte publikum mot villedende fremstilling

Østvold mener også det er viktig å se til bestemmelsenes formål som er å beskytte publikum mot villedende fremstillinger.

«Navnet som brukes, skal ikke dra nytte av den goodwill, det renommé, som apotekene har opparbeidet. Navnet skal ikke gi inntrykk av at virksomheten oppfyller de strenge kvalitetskrav og krav til utdanning av personell, som stilles i faktiske apotek.»

Han oppfordrer Legemiddelverket til å korrigere sin «tolkning (og praksis) knyttet til bestemmelsen».

Legemiddelverket forventer en viss bevissthet hos publikum

Farmaceutene fikk et mer utfyllende svar fra Legemiddelverket, men konklusjonen er den samme.

«Legemiddelverkets vurdering er at vi ikke ser at det er grunnlag for å endre vår fortolkning fra tidligere e-post, der vi har konkludert med at apotekloven § 1-5 kun regulerer bruken av det norske ordet apotek. Andre varianter, eller varianter på andre språk, som kan minne om ordet apotek er ikke regulert», skriver Astrid Holager Fidjeland.

De anerkjenner problematikken, men mener det vil være mer problematisk hvis det gjaldt en helsekostbutikk. Legemiddelverket mener navnet på de omtalte butikkene og merkene medfører liten risiko for feil legemiddelbruk i befolkningen. De mener også at det må forventes en viss bevissthet fra forbruker.

Apotekforeningen mener det er uheldig

Apotekforeningen er enig i at det er uheldig når virksomheter som ikke er apotek, forsøker å låne troverdighet fra apotekene ved å ta navn som gir assosiasjoner til apotek.

— Betegnelsen apotek er lovbeskyttet, og vi er opptatt av at tilsynsmyndigheten Legemiddelverket følger opp slike saker. Apotekforeningen har flere ganger tatt opp ulovlig navnebruk med Legemiddelverket og oppfatter at de tar disse sakene på alvor. Vi synes det er ekstra problematisk når virksomheter som er i direkte konkurranse med våre medlemmer, bruker apotek som en del av navnet sitt, uttaler kommunikasjonssjef Jostein Soldal.

— Vi har tillit til at Legemiddelverket ivaretar lovverket på dette området, og følger opp i de tilfellene det er brudd på loven, legger han til.

(Publisert i NFT nr. 4/2023 s. 14-16.)