Legemiddelverket mener en farmasøyt drev apotek uten nødvendig driftskonsesjon og ila farmasøyten advarsel for «mangelfull eller uforsvarlig drift». Farmasøyten klaget til Apotekklagenemnda uten å få medhold.

Farmasøyten er medlem i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), og foreningen klaget inn Apotekklagenemndas avslag til Sivilombudet.

Sivilombudet sier seg enig med farmasøyten og foreningen og slår fast at det ikke er adgang til å gi en slik advarsel til noen som ikke regnes som apoteker eller apotekkonsesjonær etter apotekloven.

«Det bes om at Apotekklagenemnda foretar en ny vurdering av saken, med utgangspunkt i ombudets vurdering.» skriver Sivilombudet i sin uttalelse.

LES OGSÅ: Legemiddelverket med kritikk av ledelsen i Sjukehusapoteka Vest

Vant frem i trangt nåløye

Sivilombudet får store mengder henvendelser, de tar noen av dem inn til videre vurdering, og i et fåtall av sakene ber ombudet forvaltningen ta saken til ny vurdering. 

Farmaceutene er glade for å vinne gjennom og kunne hjelpe et medlem som de mener har blitt feilbehandlet i systemet. 

— Vi er godt fornøyde med at Sivilombudet sa seg enig med våre vurderinger og har gitt en klar tilbakemelding til Apotekklagenemda, sier assisterende forhandlingssjef i Farmaceutene, Mathias Calmeyer Østvold.

LES OGSÅ: Helseklage vekker liten farmasøytinteresse

Forventer at vedtaket gjøres om

Østvold mener det var viktig å ta saken fordi det enkelte medlemmet ble utsatt for en urett, men også for å sikre riktig håndhevelse av apotekloven. 

— Denne avgjørelsen kunne fått betydning for langt flere enn vårt medlem fordi det kan bli presedens for fremtidige saker, sier han som nå har stort håp om at Apotekklagenemnda omgjør vedtaket selv om en uttalelse fra Sivilombudet ikke er en garanti for det. 

Sivilombudets hovedoppgave er å sikre at den offentlige forvaltningen ikke utøver urett mot den enkelte borger. Sivilombudet er ikke en ordinær klageinstans og gir kun uttalelser som ikke er juridisk bindene. Ifølge Wikipedia har Stortinget forutsatt at forvaltningen skal rette seg etter Sivilombudets uttalelser, og det skjer så godt som alltid. 

— Farmaceutene legger til grunn at Apotekklagenemnda kommer til å ta det til etterretning, omgjøre vedtaket og etterleve det her i fremtidige saker, avslutter Østvold. 

Apotekeier la seg flat og tok skylda

Legemiddelverket ga i 2022 advarsel til både apotekeier (apotekkonsesjonær) og farmasøyten fordi apoteket manglet fast driftsansvarlig apoteker i nesten seks måneder i 2021.

Farmasøyten hadde først midlertidig driftsansvar for apoteket i en periode som vikar for daværende driftskonsesjonær.  Da driftskonsesjonær sa opp stillingen fortsatte farmasøyten som daglig leder for apoteket, men apotekkonsesjonæren meldte ikke fra til Legemiddelverket og sendte heller ikke inn farmasøytens søknad om fast driftskonsesjon. 

«Det er uomtvistet at farmasøyten hadde oversendt nødvendig dokumentasjon til apotekkonsesjonæren, for at apotekkonsesjonæren skulle sende inn søknad om fast driftskonsesjon for farmasøyten. Apotekkonsesjonæren har tatt på seg alt ansvar for at søknaden ikke ble sendt inn.» står det i uttalelsen fra Sivilombudet. 

Sivilombudet er klar i sin sak

Legemiddelverket ble gjort oppmerksom på situasjonen og ga advarsel til både farmasøyten og eier. Farmasøyten klaget inn advarselen til Apotekklagenemnda som støttet Legemiddelverket.

Med hjelp fra Farmaceutene tok farmasøyten saken videre til Sivilombudet som er klar i sin tale.  

«Ombudet er enig i at det er alvorlig å drive et apotek uten å ha pliktig konsesjon, og at preventive hensyn gjør seg gjeldende. For å ilegge sanksjoner er det likefult et krav om lovhjemmel. Ombudet kan ikke se at preventive hensyn kan sette til side den klare definisjonen av «apoteker» i lovens § 1-3 bokstav f.» slår de fast i uttalelsen.