NMD/Vitusapotek og Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) møttes i Arbeidsretten om farmasøyters rett til å ha spisepausen til fri disposisjon. Rettsaken endte med at Farmaceutene ikke fullt ut vant frem med sin påstand, men Arbeidsretten slår tydelig fast at NMD har et særlig ansvar for å tilrettelegge for at farmasøytene har fri i spisepausen og kan forlate arbeidsstedet.

Generalsekretær Farmaceutene, Greta Torbergsen, er glad Arbeidsretten er så tydelig på at NMD skal tilrettelegge for at farmasøytene skal ha fri i spisepausen og at de skal kunne forlate apoteket. 

— Det er positivt at retten langt på vei støtter vår tolkning, sier hun og slår fast at nå må Vitusapotek ta til seg Arbeidsrettens dom og tilrettelegge arbeidsplanene slik at pausene kan gjennomføres uten avbrytelser.

LES OGSÅ: NMD mener Farmaceutene kommer med Ole Brumm-krav

Fri disposisjon

I hovedoppgjøret 1986 ble Farmaceutene og ­Norges Apotekerforening (NAF) enig om at farmasøytene skulle få spisepausen til fri ­disposisjon. Denne bestemmelsen ble videreført i tariffavtalen mellom Farmaceutene/SAN og Norsk Medisinaldepot (NMD) / Spekter i 2001, og har stått uendret siden den gang.

Farmaceutene har lest ­formuleringen om «fri disposisjon» som at medlemmene skulle kunne disponere ­spisepausen etter eget ønske, noe som innebærer å kunne forlate apoteket. Etter at flere medlemmer rapporterte at NMD hadde en annen tolkning av bestemmelsen, besluttet ­Farmaceutene å ta tak i dette. De gikk gjennom SAN – ­Sammenslutningen av akademikerorganisa­sjoner i Spekter til sak i Arbeidsretten mot arbeidsgiverforeningen Spekter, hvor NMD er medlem.

I retten kom Farmaceutene med påstanden: «Overenskomstens del B § 3.5 sin formulering om «fri disposisjon» innebærer at den ansatte skal kunne disponere pausen fritt. I dette ligger også en adgang til å kunne forlate apoteket i pausen. Dersom den ansatte ikke får disponert pausen fritt, utgjør dette et brudd på overenskomstens bestemmelse.»

Viktig avklaring

Arbeidsretten konkluderer med at Farmaceutene tolker formuleringen for strengt.

«At NAF i en slik situasjon gikk inn for en avtale som fratok arbeidsgiver all innflytelse over farmasøytenes bruk av spisepauser, fremstår etter rettens syn som lite sannsynlig.» står det i dommen fra Arbeidsretten. 

Retten frikjenner derfor NMD for brudd på overenskomstens bestemmelse, men med forbehold.  

«Retten vil likevel bemerke at Overenskomsten pkt. 3.5 tydeliggjør et særlig ansvar hos arbeidsgiver for å tilrettelegge for at farmasøytene har fri i spisepausen, herunder at de kan forlate arbeidsstedet.»

Torbergsen mener dommen er en viktig avklaring. 

— Den viser at NMDs praksis de siste årene ikke er forenelig med hvordan Arbeidsretten mener overenskomsten skal tolkes. Nå skal vi gå grundig gjennom dommen og kommer tilbake til hvordan våre medlemmer skal forholde seg, sier hun.