Når domstoler skal vurdere om en stilling er ledende og særlig uavhengig, skuler de ofte til en dom fra Eidsivating lagmannsrett i 2009. En butikksjef i Kiwi gikk til sak mot kjeden blant annet med krav om overtid, og et sentralt spørsmål var om han hadde en ledende stilling. Retten konkluderte med at butikksjefen hadde en ledende stilling og ikke krav på overtid.

Ifølge advokat Mats Opshaug i Advokatfirmaet Opshaug DA, viser Kiwi-dommen at det kan være vanskelig å bevise om en stilling er ledende eller ikke fordi det ikke er et sett med klare kriterier som skal oppfylles.

— Det er en stor helhetlig vurdering som skal gjøres, og det kan skape utfordringer. Det kan være vanskelig å ta opp kampen mot arbeidsgiver for å få avklart hva slags stilling man faktisk har, sa han på webinaret Har jeg egentlig ledende stilling? arrangert i mars av Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) i forbindelse med at Farmaceutene for tiden legger spesiell vekt på apotekerrollen.

Les også: Apoteker med gode råd til apotekerspirer

Apotekere står sterkere enn andre butikksjefer

Opshaug kunne dog trøste apotekere med at de antakelig står sterkere i den diskusjonen enn en butikksjef i Kiwi på grunn av sin spesielle rettsstilling. Det er flere lover som styrer apotekerrollen. Han trakk frem apotekforskriften som sier noe om tilstedeværelse og apoteklovens paragrafer om håndtering av legemidler og spesielt kravet til faglig forsvarlighet.

— Det er mange regler som styrer rollen. Min vurdering er i hvert fall at apotekere har et helt annet ansvar enn en butikksjef, og jeg tror domstolene vil være mer tilbakeholdne med å anse apotekere med å ha ledende stilling nettopp på grunn av denne konsesjonen knyttet til forsvarlig drift.

Det skal være en ganske fri stilling. Du skal være så fristilt at du velger ­hvilken tid du ­setter opp dine ferier, og du gjør mer eller mindre det du ønsker i løpet av en arbeidsdag. 

Unntak skal sitte langt inne

Opshaug gikk gjennom paragrafene i arbeidsmiljø­loven og unntakene som gjelder de som har ledende og særlig uavhengige stillinger. Loven er i utgangspunktet ufravikelig, og det skal sitte langt inne å gjøre unntak.

— Det skal være en ganske fri stilling. Du skal være så fristilt at du velger hvilken tid du setter opp dine ferier, og du gjør mer eller mindre det du ønsker i løpet av en arbeidsdag, poengterte han.

Les også: Apotek fikk pålegg av Arbeidstilsynet for å kalle stillinger ledende

Usikkerhet blant apotekere

Etter webinaret fikk advokaten en rekke spørsmål fra de mange engasjerte apotekerne som deltok, og det kom tydelig frem at det heller ikke for dem, som er ansatt i ledende og særlig uavhengige stillinger, er så lett å vite om de faktisk har det eller ikke. Han fikk blant annet spørsmål om det er riktig at apotekere går i turnus og om regionsjef kan kreve at de jobber mandag og fredag.

Han kunne ikke vurdere stillingen til alle som spurte, men han hadde noen generelle betraktninger.

— Er du overstyrt fra regionskontoret, og de legger føringer på hvilken tid en apoteker kan jobbe eller ikke jobbe, da er man fort i en situasjon hvor man ikke er ledende, sa han.

For en apoteker var han tydelig.

— Når eier overstyrer ansettelser, jeg må jobbe turnus, og jeg må jobbe lørdager. Har jeg da en ledende stilling? spurte apotekeren.

— Nei. Det vil jeg ikke tro, slo han fast.

Få ting på papir

Opshaug anbefalte alle apotekere å dokumentere grundig det som påvirker rollen deres. Spesielt hvis de er usikre på om de faktisk har en ledende stilling.

— Det vil ha betydning for en tvisteløsning. Gode rutiner for å sikre skriftlighet er noe som absolutt kan anbefales på generelt grunnlag, understreket han.

— Man vet aldri når man kommer inn i en tvist.

Hvis en apoteker ikke føler at stillingen er ledende, mener Opshaug apotekeren først bør be arbeidsgiver om en skriftlig begrunnelse for om stillingen er ledende. De som er dekket av avtalen med Virke har uansett krav på en slik skriftlig begrunnelse.

Webinaret var det første om apotekernes arbeids­situasjon. Neste webinar kommer 4. mai og tar for seg arbeidsgivers plikter med tanke på helse (se side 29).

— Også apotekere har rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er man ikke unntatt, konstaterte jurist i Farmaceutene, Lilly E. Agerup.

(Publisert i NFT nr. 3/2022 side  26)