Helsetilsynet har fått flere varsler om uønskede hendelser knyttet til medisindispensere i hjemmetjenesten. I år skal de kontrollere om hjemmeboende eldre får forsvarlig utdeling og administrering av legemidler med medisindispenser.

«Helsetilsynet har fått fleire varsel om uønskte hendingar der medisindispenser har vore eit sentralt element. Manglande vurdering av om dispenseren er eigna og tekniske forhold ved medisindispenseren har vist seg å vere ein del av årsaka til svikt i desse sakene.» skriver Helsetilsynet på nettsidene sine.

LES OGSÅ: Mange legemiddelhull i kommunene

Landsomfattende tilsyn av medisindispensere

Rundt 7 500 personer brukte medisindispenser i 2022, og 82 prosent av disse var eldre. Det landsomfattende tilsynet er en del av Helsetilsynets satsing på helse- og omsorgstjenester til eldre.

«Norske kommunar tilbyr velferdsteknologi for å bidra til auka eigenmeistring og livskvalitet for eldre, slik at dei kan bu heime så lenge som mogleg. Helsetilsynet sine risikoanalysar har tidlegare avdekt at aukande bruk av velferdsteknologi i heimane til pasientar inneber fare for svikt.» står det på helsetilsynet.no.

Flere kommuner, blant annet Tromsø, har hatt suksess med å bruke farmasøyter i hjemmetjenesten. 

Får pasienten opplæring i bruk av medisindispenser? 

Statsforvalteren skal undersøke hvordan kommunene legger til rette for og følger opp denne helsehjelpen. Blant annet skal de se om valg av medisindispenser skjer ut fra en vurdering av egnethet, om pasienten får opplæring og om helsetjenesten følger med på tiltaket.

I tillegg skal Helsetilsynet gjennomføre landsomfattende tilsyn på selvmordsforebygging i spesialisthelsetjenesten, folkehelsearbeidet til kommunen for fremme god psykisk helse hos barn og unge og ansvaret til Nav-kontoret for å tilby tjenesten økonomisk rådgiving til personer som er i en vanskelig økonomisk situasjon.

LES OGSÅ: Undersøkelseskommisjonen får mange legemiddelvarsler