Biologi like nyttig som fysikk for å studere farmasi

Den vesentlige forskjellen mellom opptakskravene til 3 + 2-utdanningene og de integrerte utdanningene er at bachelorutdanningene ikke krever fysikk og fordypning i kjemi. De mener det kan være like fordelaktig med biologi som fysikk for farmasistudenter, og at for smale krav ekskluderer gode søkere.

— Det er ikke så stor forskjell på MEROD og REALKJ. Hvorfor har dere ikke like godt MEROD som krav?

— I 3 + 2-prosessen ble det grundig diskutert om opptakskravene skulle beholdes eller endres. Integrert løp hadde MEROD og bachelorutdanningene hadde BIOI før innføring av 3 + 2. Opptakskravene for bachelorutdanningene ble innskjerpet i prosessen til REALKJ, med ekstra krav til kjemi og valgfritt FYS1, BIO1 eller KJE2.

Det er enighet om at det viktigste er at studentene har naturfaglig bakgrunn og interesse, for noen kan det være like fordelaktig med biologi som fysikk. Ved å stille strengere krav kan man ekskludere søkere som underveis i studiet ville tilegnet seg nødvendige kunnskaper. Et annet aspekt som ikke er avgjørende, men viktig å ha med seg, er at videregående skoler ikke alltid tilbyr full fordypning i alle programfag hvert år. Det gjelder hvis det er få som har valgt et spesifikt fag, noe som i alle høyeste grad gjelder KJEMI 2.

Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer opptakskrav som forvaltes av Samordna opptak. Like utdanninger må ha samme opptakskrav. Endring av opptakskrav må søkes om til Kunnskapsdepartementet, noe vi også gjorde i 3 + 2-prosessen. Søknad om endring av opptakskrav må begrunnes grundig, svarer studieprogramleder bachelor og master i farmasi, UiT Norges arktiske universitet, Janne Erikke Mjelle, studieprogramansvarlig bachelor i farmasi, Nord universitet, Linda Amundstuen, og studieleder bachelor og master i farmasi, avdeling for farmasi, Oslomet, Anne Berit Walter. De tre kom også med et samlet svar til de fire apotekerne.

Les om de fire apotekerne som startet debatten her. 

— Størst forskjell blir det hvis en student kommer inn hos dere med Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2), Kjemi 1 og Biologi 1. Hvorfor mener dere det er viktig å åpne for studenter som ikke har fysikk og bare ett år kjemi?

— Vi mener at det viktigste er at de har realfag med seg fra VGS. Kjemiemnene utgjør minimum 40 studiepoeng i bachelorløpet, videregåendepensum (KJE1 + KJE2) blir repetert og unnagjort de første ukene av førstesemesteremnene i kjemi på studieprogrammene. Studentene får også undervisning i fysikalsk farmasi på studiet.

Hvis man ser på kompetansemålene for FYS 1 i VGS, så er det ikke avgjørende viktig for en fremtid som farmasøyt om du ikke har dette med deg fra VGS. Det kan være like, om ikke mer, relevant med BIO1 hvis man legger kompetansemålene fra VGS til grunn.

 
Ved å stille strengere krav kan man ekskludere søkere som underveis i studiet ville tilegnet seg nødvendige kunnskaper.

 

— Har dere oversikt over hvor mange av deres studenter som har henholdsvis REALKJ og MEROD?

— Siden vi ikke har MEROD-krav er det REALKJ vi forholder oss til, det registreres ikke hvor mange som har MEROD i våre systemer.

UiT / Institutt for farmasi har gjort en enkel kartlegging på hvilke fordypningsfag søkerne har. Det viser seg at de aller fleste har full fordypning i kjemi, og flere realfag enn minstekravet i sin portefølje fra VGS. Eksempelvis er programfaget Teknologi og forskningslære eksempel på fag fra VGS som flere hadde. Sett fra kompetansemålene er dette faget like relevant å ha med seg fra VGS som de som uttrykkes eksplisitt i opptakskravene.

— Mener dere at UiO og UiB er unødvendig strenge i sitt krav om fysikk og 2 år kjemi?

— For de integrerte løpene så kan det være hensiktsmessig å ha samme opptakskrav som andre profesjonsutdanninger det er naturlig å sammenlikne seg med (medisin, odontologi, psykologi og veterinær). De integrerte utdanningene har ingen karakterkrav videre i løpet av utdanningen før oppstart av master.

For 3 + 2 er det ny søknadsrunde med minimumskrav på gjennomsnittskarakter C på bacheloren for å komme inn på master.

— Hvorfor passer det for dem å kreve MEROD, men ikke for dere?

— Disse utdanningene må selv svare for hvorfor de ønsker å opprettholde opptakskravet slik det er i dag.

 

UiO og UiB: Fysikk er en nødvendig forkunnskap for farmasistudiet

De integrerte utdanningene har ingen planer om å legge om til 3 + 2 og mener studentene trenger fysikk fra videregående for å være sikker på at de har nødvendige forkunnskaper for undervisningen slik den er lagt opp.

— Vurderer dere å gå over til 3 + 2?

— I de årene jeg har vært instituttleder, så har det ikke vært aktuelt å ta opp dette. Vi har store prosesser i gang når det gjelder innflytting i det nye Livsvitenskapsbygget, i en krevende økonomisk situasjon for de laboratorietunge studiene som farmasi er en del av, sier leder på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO), Kathrin Bjerknes. Hun har også kommet med et innspill i debatten i Dagens Medisin.

LES OGSÅ: Ingen 3 + 2 i Oslo

Senter for farmasi utredet muligheten for å legge om til 3 + 2, i perioden der det ble sagt at dette var noe alle utdanningene kom til å bli nødt til å gjøre. Utfordringen hos oss var at det ville kreve flere nye emner. Mesteparten av våre emner er 10 studiepoengemner, og en god del av disse i basisdelen av studiet (de mer generiske kursene i kjemi, biologi og liknende) «låner» vi fra andre, og våre studenter deler dem med studenter fra medisin, kjemi, ernæring og så videre. En 3 + 2-plan vil kreve at vi deler opp flere av våre større emner og gir litt på bachelor- og litt på masterdel. Det har vi ikke kapasitet til, siden vi ikke har fullfinansierte studieplasser. Dette var hovedgrunnen til at arbeidet stoppet opp. Når det er sagt, var både det medisinske og det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet klar på at de ikke ønsket å endre opptakskravene. Vi forhørte oss også hos studentene våre, som uttrykte at et 5-årig integrert studieløp var en av grunnene til at de søkte hos oss, og anbefalte sterkt at vi beholdt det som en integrert 5-årig grad. Så i dag har vi ingen planer om å legge om til 3 + 2, opplyser leder på Senter for farmasi ved Universitetet i Bergen (UiB), Reidun L. S. Kjome.

 
En 3 + 2-plan vil kreve at vi deler opp flere av våre større emner og gir litt på bachelor- og litt på masterdel. Det har vi ikke kapasitet til, siden vi ikke har fullfinansierte studieplasser.

Reidun L.S. Kjome, leder Senter for farmasi UiB

 

— Hvorfor kan ikke dere legge dere på samme linje som 3 + 2-utdanningene med krav til REALKJ i stedet for MEROD?

— Opptakskravene er nasjonale. Dette er noe vi har på lik linje med de andre realfagsbaserte profesjonsstudiene på masternivå ved UiO og masterstudiet i farmasi ved UiB. Det sikrer at vi får studenter med forkunnskap som gjør at vi kan bygge vår undervisning videre på dette. Bachelorutdanningene har andre felles krav, sier Kathrin Bjerknes.

— Vi mener at MEROD er nødvendig fordi: Fysikk er et EU-krav til masterutdanning i farmasi, jamfør yrkeskvalifikasjonsdirektivet. Vi har ikke fysikk i studieplanen og vil derfor at studentene har det fra VGS. Vi har fysikalsk kjemi og mener at det – sammen med fysikk fra VGS – dekker EU-kravet. Studentene våre har undervisning sammen med studenter på ernæring, odontologi og medisin – de har alle (også bachelor i ernæring) MEROD som opptakskrav. For å kunne følge samme undervisning og ta samme eksamen er det hensiktsmessig med samme opptakskrav, da kravene vil ha betydning for hvilket nivå undervisningen starter på, påpeker Kjome.

(Publisert i NFT nr. 3/2024 side 23-24)