Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmer som er eller har vært ­apotekere, og resultatene de har fått tilbake er ikke direkte lystig. Det som uroer foreningen mest, er at nær 43 prosent sa at de helt og 29 prosent sa at de delvis opplever jobben som en helsemessig belastning.

— Jeg bekymrer meg for de menneskene som dette gjelder, sier leder i Farmaceutene, Urd Andestad.

— Som fagforening er vi opptatt av at arbeid skal være helsefremmende for våre medlemmer. Jeg synes det er mye.

Apotekerundersøkelsen

  • Norges Farmaceutiske Forening sendte i februar 2022 ut en ­Questback-undersøkelse med spørsmål om blant annet økonomi, ­arbeidstid og helse til medlemmer som er eller har vært apotekere.
  • 640 fikk undersøkelsen (90 prosent av dem nåværende apotekere).
  • 288 (45 prosent) ­apotekere svarte.

Kilde: Farmaceutene

I forbindelse med undersøkelsen har vi intervjuet tre apotekere.
Apoteker 1 får ikke støtte fra kjeden
Apoteker 2 blir detaljstyrt
Apoteker 3 gruet seg til å gå på jobb

Negativt for rekrutteringen

Andestad bekymrer seg i tillegg for, og synes arbeidsgiverne bør bekymre seg for, rekrutter­ingen av både apotekere og farmasøyter.

— For mange er farmasøyt ensbetydende med å jobbe i apotek, og apotek er vårt fremste utstillingsvindu for det farmasifaglige virke. Når over 40 prosent av de som leder de enkelte apotekene opplever jobben som en helsemessig belastning, kan det være utfordrende å rekruttere til farmasistudiet, mener hun.

— Det påvirker ikke bare apotek, men også industri, sykehus og kommuner som trenger ­farmasøyter og oss som profesjon, legger hun til.

Andestad understreker at det ikke er meningen å skremme farmasøyter fra å bli apotekere.

— De fleste apotekere jeg prater med, både medlemmer og ikke medlemmer, synes det er en givende stilling. Samtidig må vi være klare på at det har sine utfordringer. Undersøkelsen er ment, ikke å være en fasit, men å legge et bedre grunnlag for diskusjoner og tiltak. Resultatene kan gjøre de som tar på seg en apotekerstilling bedre forberedt på hva dette innebærer. Det kan bidra til at de som blir apotekere er det lenger, hvilket vil være en ­fordel for de som ansetter dem. Opplevelse av helse­messig og sosial belastning samt sykemeldinger koster ressurser, både for den ansatte og arbeidsgiver; våre tall kan være med på å finne faktorer som gjør apotekerstillingen ekstra utfordrende.

graf fra spørreundersøkelse

Les også: Apoteker saksøker Boots for ugyldig oppsigelse

Anbefaling til farmasøyter som vil bli apoteker

For mange er det å bli apoteker en utviklingsmulighet både karriere- og erfaringsmessig. Men det følger et stort ansvar og til dels mye arbeid med å være apoteker. Andestad mener det er viktig at farmasøyter som vurderer å bli apoteker, har et realistisk bilde av hva en slik stilling innebærer.

Basert på tallene fra undersøkelsen har hun to klare anbefalinger til farmasøyter som ønsker å bli apoteker:

Diskuter grundig med arbeidsgiver før du underskriver en kontrakt, slik at dine behov blir ivaretatt.

Skaff deg mer kunnskap om hva som møter deg, slik at du er bedre forberedt på stillingen du trer inn i.

I undersøk­elsen forteller mange om lav bemanning og liten kontroll over egen arbeids­hverdag.
Urd Andestad

Lav bemanning

Andestad vil foreløpig ikke spekulere for mye i årsaken til at så mange føler jobben er en helsebelastning. Undersøkelsen kan gi noen svar på det, men de er ikke like tydelige som svarene om helsen.

— I undersøkelsen forteller mange om lav bemanning og liten kontroll over egen arbeidshverdag. Det er faktorer som kan påvirke helsen. Dette er noe vi må se nærmere på, understreker hun.

Les også: Legemiddelverket forventer tilstrekkelig bemanning

graf fra spørreundersøkelse

Ønsker samarbeid med kjedene

Farmaceutene har besluttet å se nærmere på apotekerrollen og apotekernes arbeidssituasjon fremover. Spørreundersøkelsen er første steget for å kartlegge arbeidsforholdene i apotek og danne et grunnlag for å jobbe videre.

Et av de første grepene som gjøres, er at Andestad tar kontakt med de enkelte kjedene for å presentere mer detaljerte tall for deres kjede og dele funnene.

— Vi ønsker dialog med kjedene. Det er viktig, understreker hun som håper de i samarbeid med kjedene kan gjøre situasjonen bedre for apotekerne.

Når det gjelder kjedene, synes hun det er interessant å se at det ikke er noen vesentlig forskjell mellom kjedene.

— Vi ser at det å være apoteker kan være ganske belastende uavhengig av de fysiske rammene i selve apoteket. Undersøkelsen viser ingen sammenheng mellom kjede, åpningstid, størrelsen på apoteket, apotekets budsjettsituasjon, antall kunder, eller lokalisasjon og apotekernes oppfatning av stillingen sin som helsemessig belastende, sier hun og påpeker at det imidlertid er sammenheng mellom opplevd helsemessig belastning og kontroll over egen arbeidshverdag og bemanning ved sykdom og ferieavvikling.

Apotekere som var helt eller delvis uenig i «jeg opplever at jeg styrer min egen arbeidshverdag» og «apoteket har nok bemanning til å sikre forsvarlighet også ved sykdom og ferieavvikling», opplevde større helsemessig belastning enn de om var ­verken enig eller uenig, delvis eller helt enig.

Høyere press på apotekerne

— Hvorfor settes det søkelys på apotekere nå?

— Det er flere faktorer her, men den største var ­opplevelsen sentralstyret satt med at det har blitt ­høyere press i apotekene. Dette grunner i både konkret økning i antall saker som kommer til Farmaceutene og tilbakemeldinger og diskusjoner som går blant medlemmene. Alle disse faktorene har blitt forsterket under pandemien, men vi så også tendensen i årene før. Apotek er en viktig del av helsetjenesten for å sikre riktig legemiddelbruk. Det er viktig at farmasøyter er og har lyst til å jobbe i apotek, som farmasøyt eller apoteker. Dersom det er forhold for ansatte i apotek som svekker farmasøytenes bidrag til apotekene som en kunnskapsbedrift, så er det viktig å få klarlagt dette. Men vi kan ikke bygge vår virksomhet på antakelser og opplevelser, vi må ha et tallgrunnlag. Vi begynte med apotekerne: Apotekerne skal sørge for at alle ansatte har det bra på jobb, da er det spesielt viktig at de har det bra selv.

graf fra spørreundersøkelse

Les også: Apotekere må ikke være så flink pike

Uansett alvorlig for de det gjelder

Selv om undersøkelsen er utført blant foreningens medlemmer, mener Andestad den er ­ganske ­representativ. De har fått mange svar, og ­apotekerne som har svart, er godt spredd på kjønn, alder, ­geografisk plassering, arbeidsgiver, type apotek, størrelse og økonomi.

— Man ønsker seg alltid en høyere svar­prosent, men vi har fått svar fra 45 ­prosent av våre ­nåværende og forhen­værende apotekermedlemmer, som er bra for en slik undersøkelse. Det viser enga­sjementet rundt hvor viktig dette er for de som er apotekere, sier hun og legger til at det ikke er noen grunn til å tro at medlemmene i Farmaceutene er mer misfornøyde enn andre.

— I så fall vil medlemskap i Farmaceutene øke sannsynligheten for at man ­driver et apotek som går med overskudd. Det er nemlig en større andel av de som har svart som driver apotek som går i pluss enn landsgjennomsnittet.

Uavhengig av alt annet viser under­søkelsen at over 200 norske apotekere, som er nesten 20 prosent av de litt over 1000 vi har, føler at jobben går utover helsen. Noe ­Andestad mener er altfor mange uansett.

— Det er ganske alvorlig for de menneskene som står i den situasjonen. 

graf fra spørreundersøkelse

Anne Margrethe Aldin Thune, kommunikasjonssjef i Boots:

— Vil dykke ned i resultatene

— Det er svært vanskelig for oss å svare detaljert med hensyn til undersøkelsen gjennomført av Norges Farmaceutiske Forening i og med at vi ikke har fått tilgang til spørsmålene som er stilt og de totale resultatene. Når Farmaceutene deler den totale undersøkelsen med oss, vil vi dykke ned i de resultatene, og gå gjennom hvert punkt i detalj.

— Vi ser imidlertid på de indikasjonene som er delt med oss så langt med stort alvor, og vil gå videre med interne undersøkelser for å innhente mer informasjon om de utfordringene Farmaceutenes undersøkelse ser ut til å avdekke. Uten mer informasjon kan vi ikke vurdere hvordan situasjonen er hos oss, eller se på eventuelle tiltak. Vi gjennomfører til vanlig jevnlige medarbeiderundersøkelser, og har stort fokus på å følge trivsel og arbeidsmiljø for våre medarbeidere tett.

— Vi er som selskap klar over at årene med pandemi har vært tøffe for mange av våre medarbeidere i apotek, blant annet på grunn av utfordringer med bemanning i karantene og ved større grad av sykefravær enn det vi vanligvis har. Vi må søke å få klarhet i om periodene med økt sykefravær som følge av pandemien har innvirkning på de resultatene Farmaceutenes undersøkelse ser ut til å vise.

Øyvind Winther, administrerende direktør i Apotek 1:

— Et av våre satsings­områder er lederskap

— Det er ikke noe tvil om at vi har dedikerte og engasjerte ledere som virkelig bryr seg om sine medarbeidere, kundene og apotekdriften. Gjennom pandemien har våre ledere vist stor evne til å stå i usikkerhet og vist en mobiliseringsevne som er svært ­imponerende. De har virkelig bidratt til å gjøre en forskjell for helse-Norge. Vi er dypt imponert over den jobben apotekere legger ned sammen med gjengen sin, og den innsatsen tas ikke for gitt.

— Vi setter arbeidsmiljø, helse og kultur svært høyt, og et av våre satsingsområder er lederskap. I 2022 vil vi jobbe systematisk med arbeidsmiljø og jobbengasjement som en del av vår ledertrening. Gjennom ­pandemien har vi vært opptatt av å løfte frem ­tilbudet om støttesamtaler med helse­personell i bedriftshelsetjenesten, i tillegg til tett dialog med regionsjef.

— Vi har medarbeidersamtaler og løpende oppfølging av regionsjef som går i dybden på arbeidsmengde og opplevelse av hverdagen, og vi jobber systematisk for at ledere i apotek skal få god lederstøtte, også i tiden fremover. Årets medarbeiderundersøkelse vil også styrke oss i å kunne jobbe systematisk med disse problemstillingene tilpasset hvert enkelt apotek og leder i enda større grad. Dette er noe vi tar på største alvor.

Terje Kvaal, operativ direktør i NMD/Vitusapotek:

— Ivaretakelse av våre medarbeidere står høyt på agendaen

— Våre ansatte skal ha en best mulig hverdag, og ivaretakelse av våre med­arbeidere står høyt på agendaen hos oss. I perioder med høyt kundetrykk og høyt sykefravær kan likevel arbeidssituasjonen være utfordrende. Dette fikk vi merke spesielt i pandemitiden. Det har ført til mye kortvarig sykefravær som gir slitasje over tid, og mange opplever naturlig nok situasjonen som alvorlig for seg selv og sitt team. Våre ledere har gjort en fantastisk jobb med å holde det hele sammen med ansvar for bemanning, smittetrykk i eget team og å ta imot kunder. Tilgangen til farmasøytisk arbeidskraft har heller ikke bedret seg i perioden, og forsterker dessverre situasjonen.

— Våre medarbeideres innspill og tilbakemeldinger er viktige, og disse mottar vi blant annet gjennom regelmessige medarbeiderundersøkelser. Innspillene vi får, danner grunnlaget for fortløpende forbedringer på områder som påvirker hverdagen i apotek.

(Publisert i NFT nr. 3/2022 side 12-15)