Administrerende direktør i Apotekforeningen, Per T. Lund, ser ikke så mye nytt i Granavolden-plattformen, men han ser en klar og positiv trend når det gjelder arbeidet for riktig bruk av legemidler og en forståelse for at apotekene bør involveres.
— Jeg opplever jo at vi har hatt en regjering som har forståelse for at riktig bruk av medisiner er viktig i et folkehelseperspektiv. Vi registrerer at feil legemiddelbruk får økende oppmerksomhet i helsetjenesten, og det er en økende erkjennelse av at apotekfarmasøytene må spille en viktigere rolle på dette området.
— Det har de videreført i den nye erklæringen. Det er ikke noe nytt, men jeg velger å være positiv, legger han til.

Utfordrer regjeringen på konkrete mål

Lund savner, som Farmaceutene og LMI, at det kunne vært flere konkrete og målbare tiltak i den nye regjeringserklæringen og at gjennomføringen kunne gått raskere.
— Men det er mange hundre punkter regjeringen vil gjøre noe med, og da er det naturlig at ikke alt kommer det første året. I hovedsak synes jeg vi har sett mange positive tiltak og resultater, men det er fortsatt slik at feil legemiddelbruk er en stor helseutfordring, sier Lund, som i bloggen på Dagens Medisin har oppfordret helseminister Bent Høie til å sette et mål om en halvering av antall skader og dødsfall som følge av feilmedisinering.
— Her venter jeg at det kommer nye initiativ fra regjeringen, selv om det ikke er eksplisitt nevnt i plattformen. 

Les også: Farmaceutene mener regjeringen ikke ser legemidler i sammenheng
Les også: LMI liker signalene fra regjeringen- selv om det går sakte

Apotekene vil ha en mer aktiv rolle

For å sikre tryggere legemiddelbehandling, mener Lund myndighetene bør gi apotekene en mer aktiv rolle. I Granavolden-plattformen savner han tydelig politisk vilje til å satse på apotekene. Samtidig tror han de har nådd frem med ønsket om en mer aktiv rolle til apotekene.
— Det tror jeg ligger implisitt i regjeringsplattformens punkt om riktig bruk av lege­midler. Inhalasjonsveiledning og Medisinstart er en begynnelse på denne utviklingen, sier han.
— Og hvis apotekene får en tydelig plass i influensavaksineringen allerede fra høsten av, slik Stortinget har bedt om, så viser myndighetene handlekraft, legger han til.

Blir hørt i Helse- og omsorgsdepartementet

Selv om det kunne vært bedre, oppfatter Lund det som at Apotekforeningen blir hørt av både helsepolitikerne og helseforvaltningen. 
— Det jeg opplever fra der jeg sitter, er at vi faktisk har fått en god dialog med myndighetene når det gjelder helsepolitikk og oppdraget til apotekene. Det er en forståelse for den kompetansen vi har i apotekene.

Litt mer døve ører i Finansdepartementet

I Finansdepartementet derimot, er ikke gehøret like godt for Apotekforeningen. 
— Utfordringen vår er at når det kommer til statsbudsjett, så kobles på en måte helse­politikerne litt av, og vi konstaterer i frustrasjon at det blir en finanspolitisk diskusjon. Og da kommer disse uforutsigbare kuttene, sier Lund.

I statsbudsjettet for 2019 ble det, på et sent tidspunkt og uten noen større konsekvensvurdering, kuttet i apotekene avanse på legemidler og i avansene på en del medisinsk forbruksmateriell. Han mener det viser en manglende politisk forståelse for at apotekene må tjene penger også på legemiddelomsetningen og at slike kutt rammer pasienttilbudet i apotekene. 
— Vi har en jobb å gjøre i å kommunisere hva vi gjør til finanspolitikerne, sier han.

Likevel mener han politikerne i helhet har en tydelig forståelse av apotekenes rolle som private næringsdrivende forankret i helsetjenesten. Han mener det vises i at helsepolitikerne reagerte raskt på kuttene i statsbudsjettet, og at det jobbes for å kompensere for dem.
— Vi må bare jobbe mer med finans­politikerne og huske at beslutningene på Stortinget er sammensatt, slår han fast.

Verden går fremover uansett farge på regjeringen

Lund og Apotekforeningen mener lege­middelmeldingen, som ble lagt frem i 2015 og behandlet av Stortinget året etter, er en viktig milepæl for legemiddelbrukerne og dermed også for apotekene. Den har gitt legemiddelpolitikken en ny retning og peker på viktige utfordringer og løsninger.

— Kan du legge æren for det på den blå regjeringen? 
— Det har vært en økende politisk erkjennelse av utfordringene som følger med legemiddelbruken gjennom denne og forrige stortingsperiode. Men det tror jeg like mye skyldes ny kunnskap og innsikt, som at det skyldes en bestemt farge på regjeringen. 

— Hva er det som skiller den nåværende regjering fra tidligere?  
— Hovedinntrykket er at det ikke er store, verken blokk- eller partipolitiske, skillelinjer i legemiddelpolitikken. Men dagens regjering viser nok litt større vilje til å ta i bruk hele helsetjenesten, også de private aktørene. Det er bra for apotekene og bra for pasientene. På den måten blir det større valgfrihet for pasienten og større rom for å finne nye løsninger med bruk av private helseaktører. 

(Publisert i NFT nr. 3/2019 side 29)