Flere aktører fra helse- og omsorgssektoren er sammen om å lage en strategisk plan for e-helse på legemiddelområdet.

— Legemiddelområdet er komplisert, fragmentert og med behov for koordinering. Selv om Nasjonal e-helsestrategi gir rammer og retning, er det behov for mer detaljert plan for legemiddelområdet, sier avdelingsdirektør Ivar Thor Jonsson i avdeling legemidler i Direktoratet for e-helse på nettsidene til direktoratet.

Direktoratet for e-helse koordinerer arbeidet med planen. I mai ble mål og tiltak drøftet i NUIT, prioriteringsutvalget i den nasjonale styringsmodellen for e-helse. Planen skal sendes på høring i september og skal være ferdig i løpet av 2022.

LES OGSÅ: Lege blir legemiddelsjef i Direktoratet for e-helse

Savner overgående plan

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad, er strålende fornøyd med at direktoratet for E-helse tar dette initiativet. 

— Felles målbilde og enighet om tiltak bidrar til raskere gjennomføring og større suksess, sier hun, men understreker at hun savner noe mer helhetlig om legemidler. 

— Jeg skulle imidlertid ønske at denne strategien helse kunne knyttes til et nasjonalt målbilde og en nasjonal legemiddelstrategi. Det gjøres mye for å sikre riktig legemiddelbruk, men tiltakene er ofte enkeltstående. Vi vet derfor ikke om det er de riktige oppgavene som prioriteres.

LES OGSÅ: Rebwar skal vurdere Norges behov for helsepersonell i fremtiden

PLL blir viktig del av planen

Mange aktører i helse- og omsorgssektoren har vært involvert i arbeidet. Planen omfatter mål og tiltak med behov for nasjonal koordinering og inneholder både nye tiltak og tiltak som allerede er i gang. Ansvaret for gjennomføring av tiltakene er plassert hos ulike aktører, og områdeplanen skal ha en varighet på fire år. Et av hovedtiltakene i planen vil være Pasientens legemiddelliste.

— Det overordnede målet er at digitalisering skal bidra til trygg og effektiv bruk av legemidler. Dette stiller krav til høy sikkerhet i prosessen med håndtering av legemidler. Både tilgang til legemiddelinformasjon og systemer som bidrar til sikre og effektive arbeidsprosesser er sentralt, sier Jonsson.

Fire hovedsatsinger

Ifølge direktoratets sakspapirer til NUIT tar ikke planen mål av seg til å løse alle utfordringer, men baseres på sektorens samlede behov for digitalisering på legemiddelområdet.

Arbeidet siktes mot fire områder:

  • Innbyggertjenester: Innbygger, pasient og pårørende medvirker i egen legemiddelbehandling. 
  • samhandling: Oppdaterte legemiddelopplysninger deles gjennom hele pasientforløpet.
  • digitale arbeidsprosesser: Digital legemiddelhåndtering gir enklere og tryggere arbeidsprosesser. 
  • legemiddeldata: Det skal være enklere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata om legemiddelbruk.